Hamburger Sternwarte - Fotoplatten-Archiv

Schmidt-Spiegel

plate alpha delta object date form cond mex op exp emu mod fil obs info scan
SS00000B äquatoreal 00/00-03-31 cifi9 62 Testaufnahme X
SS00000A Wentorfer Mühle 00/00-03-31 cifi9 120m 62 Testaufnahme
SS00000X 20/21-03-31 cifi9 62 Fokustest
SS00000a Schwan 20/21-03-31 cifi9 30m 62 X
SS00000b Nebelgruppe Coma-Virgo 25/26-03-31 cifi9 60m 62 Leitstern im Herkules X
SS00000c M 13 25/26-03-31 cifi9 60m 62 Leitstern im Herkules X
SS00000d Krippe 25/26-03-31 cifi9 45m 62 Leitstern bei α CVn X
SS00000e cifi9 62 X
SS00000f cifi9 62 X
SS00089 Coma 27/28-02-32 cifi9 15m 271 62 X
SS00090a Orionnebel 29/01-02-32 cifi9 90m 271 62 Y,X
SS00091 Spiralnebel in Jagdhunden 29/01-02-32 cifi9 60m 271 62 X
SS00092a Andromeda 01/02-03-32 cifi9 60m 62 X
SS00092b Andromeda 00/00-00-32 cifi9 62 X
SS00092 Spiralnebel in Jagdhunden 01/02-03-32 cifi9 90m 271 62 X
SS00093a Herkules 02/03-03-32 cifi9 60m 62 X
SS00093 Ringnebel Lyra 03/04-03-32 cifi9 15m 271 62 X
SS00094a Perseus 24/25-03-32 cifi9 15m 62 X
SS00094b 25/26-03-32 cifi9 10s 62 X
SS00094c 26/27-03-32 cifi9 10s 62 X
SS00095 Plejaden 27/28-03-32 cifi9 15m 271 62 X
SS00001 12:55.0 +28:30 Nebel im Coma 11/12-04-32 cifi9 53m 271 48 intrafokal X
SS00002 12:55.0 +28:30 Nebel im Coma 23/24-04-32 cifi9 2/2-3/2 121m 271 48 X
SS00003 Veränd. Kapteyn F. 41 23/24-04-32 cifi9 2/2-3/2 15m 271 48 X
SS00004 12:10.0 +15:00 Nebelfeld im Coma 27/28-04-32 cifi9 2-3/3/2 89m 271 48 sehr feucht X
SS00005 Amerika-Nebel 27/28-04-32 cifi9 2-3/3/3 120m 271 48 sehr feucht, beschl. K-Platte X
SS00006 21:51.0 +45:20 Veränd. Kapteyn F. 41 27/28-04-32 cifi9 2-3/3/2-3 13m 271 48 beschl. K-Platte X
SS00007 M 13 27/28-04-32 cifi9 60m 271 48 X
SS00008 Spiraln. in d. Jagdhunden 27/28-04-32 cifi9 60m 271 48 X
SS00009 Spiraln. in d. Jagdhunden 27/28-04-32 cifi9 60m 271 62 X
SS00010 Nebelgegend 27/28-04-32 cifi9 271 62 X
SS00011 Amerika-Nebel 27/28-04-32 cifi9 90m 271 62 X
SS00012 Polaufnahme 27/28-04-32 cifi9 1m 271 48 Grenzgröße 13.2 m X
SS00096 Amerika-Nebel 10/11-05-32 cifi9 60m 271 62 X
SS00013 22:39.8 +44:50 BD+44°4224 05/06-06-32 cifi9 2/2/2 10m 271 48 Fokusaufnahme X
SS00014 α Aquilae 05/06-06-32 cifi9 2/2/2 11 5s 271 48 +10x5s, Fokusaufnahme X
SS00015 α Aql -5° 01/02-08-32 cifi9 1-2/2/2 OP 30m 271 48 nicht im Fokus Y
SS00016 20:37.0 +49:49 α Cyg +5° 01/02-08-32 cifi9 1-2/2/2 OP 62m 271 48 Y
SS00017 19:29.1 +30:05 β Cygni +5° 01/02-08-32 cifi9 1-2/2/2 OP 32m 271 48 Y
SS00018 19:28.0 +32:55 β Cygni +5° 09/10-08-32 cifi9 2-3/2/2-3 OP 60m 271 14 48 2.5 fache Vergrößerung, Familienarchiv Schorr Y
SS00019 20:38.0 +40:00 α Cygni +5° 25/26-08-32 cifi9 2/2/2 OP 45m 271 60 Y
SS00020 18:40.0 -10:00 β Scutum -5° 26/27-08-32 cifi9 3-4/2/2-3 OP 45m 271 73 Y
SS00021 α Cygni -5° 26/27-08-32 cifi9 2/2/2-3 OP 40m 271 73 Y
SS00022 18:32.0 +33:50 α Lyrae -5° 05/06-09-32 cifi9 2/2/1-2 OP 37m 271 48 mit Ringnebel Y
SS00098 Amerika-Nebel 25/26-09-32 cifi9 120m 62 X
SS00099 Andromeda-Nebel 25/26-09-32 cifi9 90m 271 62 X
SS00100 Plejaden 25/26-09-32 cifi9 10m 62 X
SS00101a Aquila 27/28-09-32 cifi9 5m 62 X
SS00101b Gegend 5#176; nördlich 26/27-07-32 cifi9 OP 12m 62 von &alpha Cyg Y
SS00024 Var. auf Eichfeld 41 29/30-09-32 cifi9 2-3/3/3 2 20m 271 48 +20m X
SS00025 Plejaden 29/30-09-32 cifi9 3-4/3/3 30m 271 48 X
SS00101c Aquila 03/03-10-32 cifi9 5m 62 X
SS00027 Pol 03/03-10-32 cifi9 1/2/2 9 20s 271 48 +8x20s, für Distanzkorrektion X
SS00029 Pol 03/03-10-32 cifi9 1/2/2 2 5m 271 48 +5m, mit/ohne Gelbfilter(intrafokal) X
SS00030 VZ Cygni 03/03-10-32 cifi9 1-2/2/2 2 3m 271 48 +3m, mit/ohne Gelbfilter(intrafokal) X
SS00031 Veränd. Kapteyn F. 41 05/06-10-32 cifi9 2/2/2 10m 271 48 beschlagen! X
SS00101 Andromeda-Nebel 22/23-10-32 cifi9 75m 62 X
SS00103 Plejaden 24/25-10-32 cifi9 30m 271 62 Korrektionsplatte beschlagen X
SS00102 Amerika-Nebel 24/25-10-32 cifi9 90m 271 62 X
SS00104 M 2 27/28-11-32 cifi9 75m 271 62 X
SS00105 Andromeda-Nebel 27/28-11-32 cifi9 90m 271 62 X
SS00106 Plejaden 28/29-11-32 cifi9 90m 271 62 X
SS00107 05:28.0 +21:57 Krebsnebel 28/29-11-32 cifi9 75m 271 62 X
SS00108a M 2 29/30-11-32 cifi9 75m 62 X
SS00108 Perseusnebel 29/30-11-32 cifi9 90m 271 62 Gelant. b.Vergrössern geschmolz. X
SS00109 Plejaden 29/30-11-32 cifi9 90m 271 62 X
SS00110 Orionnebel 29/30-11-32 cifi9 60m 271 48 sehr gut X
SS00111 Perseusnebel (NGC 1499) 01/02-12-32 cifi9 60m 271 62 X
SS00112 Perseusnebel 01/02-12-32 cifi9 75m 271 62 Cirrus X
SS00113 Plejaden 01/02-12-32 cifi9 30m 271 62 Dunst X
SS00115 Pol 18/19-12-32 cifi9 90m 62 ohne Nachführung X
SS00116 Amerika-Nebel 18/19-12-32 cifi9 120m 271 62 X
SS00118a Amerika-Nebel 21/22-12-32 cifi9 135m 271 62 Familienarchiv Schorr X
SS00119 Perseus-Nebel 26/27-12-32 cifi9 60m 271 62 X
SS00120 Orion-Nebel 26/27-12-32 cifi9 30m 271 62 X
SS00121 Nebel um γ Cygni 26/27-12-32 cifi9 75m 271 48 X
SS00122 Coma-Virgo 05/06-01-33 cifi9 70m 271 62 Cirrus X
SS00122a Auriga 25/26-01-33 cifi9 45m 62 X
SS00032a Procyon 19/22-02-33 cifi9 20m 62 ohne Pointing, Cirrus X
SS00032b Zwillinge 20/21-02-33 cifi9 20m 62 ohne Aufsicht X
SS00032 Eichfeld 72 20/21-02-33 cifi9 2-3/2/2 6 1m 271 48 +5x1m, Zur Unters. eines phot. Effekts X
SS00033a Arkturus 23/24-02-33 cifi9 30m 62 Cirrus X
SS00033 03:00.0 +48:00 Komet 1933a Peltier 27/28-02-33 cifi9 2/3/2 25m 271 48 X
SS00034 03:00.0 +48:00 Komet 1933a Peltier 27/28-02-33 cifi9 2/3/2 5m 271 48 X
SS00035 03:00.0 +48:00 Praesepe 01/02-03-33 cifi9 2/2-3/2 10 5s 271 48 Fokusaufnahme zur Neigungsbest., +9x5s X
SS00036 Coma 01/02-03-33 cifi9 2/2-3/2 2 5m 271 48 +5m, phot. Aufnahme, Gitterstrichbl. X
SS00037 Coma 01/02-03-33 cifi9 2/2-3/2 2 1m 271 48 +1m, mit und ohne Gitterstrichblende X
SS00038 Nebelgegend b 12 Can. Ven. 01/02-03-33 cifi9 2/2-3/2 60m 271 48 X
SS00039 Nebelgeg. b ε Vir 01/02-03-33 cifi9 2/2-3/2 60m 271 48 X
SS00040 Orion-Nebel 13/14-03-33 cifi9 2/2/2 15m 271 48 X
SS00041 04:59.3 +24:50 Komet 1933a Peltier 13/14-03-33 cifi9 2/2/2 330s 271 48 X
SS00042 Praesepe 21/22-03-33 cifi9 1-2/2/2 2 5m 271 48 +5m, mit und ohne Gitterstrichblende X
SS00043 Coma(photom. Aufnahme) 21/22-03-33 cifi9 2/2-3/2 2 7m 271 48 +7m, mit und ohne Gitterstrichblende X
SS00044 M 53 21/22-03-33 cifi9 2/3/2 40m 271 48 X
SS00045 Coma(photom. Aufnahme) 21/22-03-33 cifi9 2/3/2 2 2m 271 48 +2m, mit und ohne Gitterstrichblende X
SS00046 Nebelgegend χ Urs maj 21/22-03-33 cifi9 2/3/2 55m 271 48 X
SS00047 Pol 22/23-03-33 cifi9 1-2/2/2 9 15s 271 48 +8x15s, für Distanzkorrektion X
SS00048 M 53 22/23-03-33 cifi9 1-2/2/2 40m 288 48 X
SS00050 Amerika-Nebel 22/23-03-33 cifi9 1-2/2/2 45m 288 48 X
SS00051 M 53 22/23-03-33 cifi9 1-2/2/2 35m 48 X
SS00052 Nova Gem?(Delporte-Trend) 23/24-03-33 cifi9 2/2-3/2 5m 271 48 X
SS00053 Nova Gem?(Delporte-Trend) 23/24-03-33 cifi9 2/2-3/2 5m 288 48 X
SS00054 M 53 23/24-03-33 cifi9 3-2/3-2/2 40m 288 48 X
SS00055 Komet 1925 III 23/24-03-33 cifi9 2-3/3/2 20m 288 48 Schwassmann-Wachmann X
SS00056 M 53 23/24-03-33 cifi9 2-3/3/2 40m 288 48 stark geschleiert und Struktur X
SS00057 Pol 23/24-03-33 cifi9 2/2-3/2 2 30s 271 48 +30s, Zur Best. d. Gitterkonstanten X
SS00058 Coma(photom. Aufnahme) 23/24-03-33 cifi9 2/2-3/2 2 1m 271 48 +1m X
SS00059 Komet Winnecke (1933b) 23/24-03-33 cifi9 2/2-3/2 40m 288 48 X
SS00060 α Leonis 24/25-03-33 cifi9 2-3/2/2 60m 288 60 X
SS00061 Coma(photom. Aufnahme) 24/25-03-33 cifi9 2-3/2/2 2 1m 271 60 +1m, ohne, mit Gitterblende X
SS00062 Komet Winnecke (1933b) 24/25-03-33 cifi9 2-3/2/2 40m 288 73 X
SS00063 M 53 24/25-03-33 cifi9 2/2-3/2 40m 288 60 X
SS00064 Sternhaufen in Aurigaa 25/26-03-33 cifi9 2/2-3/2 60m 288 48 X
SS00065 Komet 1925 II 25/26-03-33 cifi9 1-2/2-3/2 30m 288 48 Schwassmann-Wachmann X
SS00066 Coma(Kartenaufnahme) 25/26-03-33 cifi9 1-2/2-3/2 15m 271 48 X
SS00067 M 53 25/26-03-33 cifi9 2/2-3/2-3 40m 288 48 X
SS00068 Coma(photom. Aufnahme) 25/26-03-33 cifi9 2/2-3/2-3 2 30s 271 48 +30s, mit Gitterblende X
SS00069 Komet Winnecke (1933b) 25/26-03-33 cifi9 2/2-3/2 40m 288 48 X
SS00123 α Scorpii 26/27-03-33 cifi9 60m 62 Cirrus X
SS00124 M 13 26/27-03-33 cifi9 60m 62 X
SS00070 09:05.7 +06:25 BD +6°2129 27/28-03-33 cifi9 1-2/2/2 30m 288 48 schlechter Film X
SS00071 M 53 27/28-03-33 cifi9 1-2/2/2 40m 288 48 X
SS00072 Coma(photom. Aufnahme) 27/28-03-33 cifi9 1-2/2/2 2 3m 271 48 +3m, mit Gitterblende X
SS00073 M 53 27/28-03-33 cifi9 1-2/2/2 40m 288 48 X
SS00074 Coma(Gelbfilteraufnahme) 27/28-03-33 cifi9 1-2/2/2 3m 271 32 48 X
SS00075 Coma(Gelbfilteraufnahme) 27/28-03-33 cifi9 1-2/2/2 3m 271 7 48 X
SS00076 M 53 27/28-03-33 cifi9 1-2/2/2 30m 288 48 X
SS00077 20:15.0 +12:00 27/28-03-33 cifi9 1-2/2/2 11m 288 48 X
SS00078 M 53 29/30-03-33 cifi9 3-4/1-2/2-3 40m 288 48 schlechter Film X
SS00079 Gegend um η Bootis 29/30-03-33 cifi9 3/1-2/2 30m 288 48 schlechter Film X
SS00080 M 53 13/14-04-33 cifi9 2/2-3/2-3 40m 288 48 X
SS00081 M 53 14/15-04-33 cifi9 2/2/2 40m 271 48 X
SS00082 M 53 14/15-04-33 cifi9 2/2/2 40m 288 48 X
SS00083 M 53 17/18-04-33 cifi9 2/3/2 40m 288 48 X
SS00084 M 53 17/18-04-33 cifi9 2/3/2 40m 86 48 schlechter Film X
SS00085 Pol (Kartenaufnahme) 17/18-04-33 cifi9 2/3/2 15m 271 48 X
SS00086 Coma 17/18-04-33 cifi9 2/3/2 2 15m 271 48 +1m X
SS00087 Coma (Polübertragung) 17/18-04-33 cifi9 2/3/2 3 1m 271 48 +2x1m X
SS00088 Für Komet Giacobini 17/18-04-33 cifi9 2/3/2 10m 288 48 unterbrochen wegen Wolken X
SS00126 M 13 22/23-04-33 cifi9 2/2/2 105m 271 62 X
SS00127 für Komet Giacobini 22/23-04-33 cifi9 2/2/2 21m 288 48 X
SS00128 M 53 24/25-04-33 cifi9 3-4/2/2 50m 288 48 Plattenschleier mit Struktur X
SS00129 21:38.0 +16:00 für Komet Giacobini 24/25-04-33 cifi9 3-4/2/2 23m 288 48 feucht, dunstig X
SS00130 Coma 25/26-04-33 cifi9 3/2/2 2 2m 271 7 48 +6m, Bilder gelb X
SS00131 M 53 25/26-04-33 cifi9 3/2/2 40m 288 48 X
SS00132 21:41.0 +16:20 für Komet Giacobin 25/26-04-33 cifi9 3/2/2 50m 288 48 X
SS00133 21:51.0 +45:22 Var. auf Eichfeld 41 26/27-04-33 cifi9 3/2/2 20m 271 7 48 für Farbindizes X
SS00134a Mond 27/28-04-33 cifi9 2/2/2 2m 62 X
SS00134 21:51.0 +45:22 Var. auf Eichfeld 41 27/28-04-33 cifi9 2/2/2 30m 288 48 mit Kokon-Nebel X
SS00135 Coma 21/22-05-33 cifi9 2/3/2 3 5m 288 7 48 +2x5m, alter Film, stark geschleiert X
SS00136 Coma 21/22-05-33 cifi9 2/2-3/2 2 2m 288 7 48 +5m, alter Film, st. geschleiert X
SS00137 bei M 53 21/22-05-33 cifi9 2/2-3/2 40m 288 48 X
SS00138 Pol 19/20-09-33 cifi9 1-2/2/2 15m 271 48 Grenzgrössenbestimmung, 16.2 X
SS00139 5°südl.αCyg 07/08-11-33 cifi9 1-2/2-3/2 OP 20m 313 48 Y
SS00140 5°nördl.βAur 09/10-03-34 cifi9 3/2/2 OP 30m 271 48 Y
SS00141 Coma 09/10-03-34 cifi9 3/1/2 OP 30m 271 48 feucht Y
SS00142 Eichfeld 31 07/08-04-34 cifi9 2-3/3/2-3 OP 120m 271 48 unbekanntes nebelhaftes Obj. Y
SS00143 Eichfeld 31 15/16-04-34 cifi9 1/2-3/2 OP 55m 271 48 unbekanntes nebelhaftes Obj. Y
SS00144 11:50.0 +41:00 nebelhaftes Objekt 16/17-04-34 cifi9 3/3/3 31m 271 48 Wolken X
SS00145 11:50.0 +41:00 nebelhaftes Objekt 18/19-04-34 cifi9 1/2-3/2 90m 271 48 Obj.auf SS142 nicht reel X
SS00146 11:48.5 +31:12 09/10-05-34 cifi9 1-2/2/2 60m 271 48 unverbreiterte Spektren Y
SS00147 nebelhaftes Objekt? 09/10-05-34 cifi9 1-2/2/2 60m 271 48 unverbreiterte Spektren Y
SS00148 nebelhaftes Objekt? 10/11-05-34 cifi9 2/2/2 50m 271 48 unverbreiterte Spektren Y
SS00149 für Komet 1929a 13/14-11-34 cifi9 3/2-3/2-3 49m 271 48 sehr feucht, Komet nicht gef. X
SS00150 01:56.0 +06:00 für Komet 1929a 13/14-11-34 cifi9 3/2-3/2-3 30m 271 48 sehr feucht, Komet nicht gef. X
SS00152 Kom. Grigg Skyellerup 08/09-01-37 cifi9 3/2-3/2-3 20m 271 48 Komet nicht gef. X
SS00153 24/25-02-38 cifi9 12 6s 271 58 + 11x6s, Fokusaufnahme X
SS00154 Praesepe 25/26-02-38 cifi9 1-2/2/2 12 1m 271 58 +11x1m, Fokus Y
SS00155 Regulus 25/26-02-38 cifi9 1-2/3/2 6s 271 58 Fokus X
SS00156 Comae 25/26-02-38 cifi9 1-2/2/2 60m 271 58 X
SS00158 ε Virginis 03/04-03-38 cifi9 3-4/2-3/3-4 60m 271 58 X
SS00159 03/04-03-38 cifi9 4/3-4/2-3 15 6s 271 58 +14x6s, Fokusaufnahme Y
SS00160 03/04-03-38 cifi9 3/2-3/2 6 2s 271 58 Fokusaufnahme X
SS00161 α leonis 19/20-03-38 cifi9 1-2/2-3/2-3 15 12s 58 +14x12s, Fokusaufnahme X
SS00162 11:21.5 +49:25 Nebelgegend 20/21-03-38 cifi9 2-3/3/3 10m 271 58 X
SS00164 11:43.0 +56:09 Nebelgegend 21/22-03-38 cifi9 3/3-4/3 60m 271 58 X
SS00165 Β Leonis 21/22-03-38 cifi9 3/3-4/3 15 12s 271 58 +14x12s, Fokusaufnahme X
SS00166 Orion-Nebel 22/23-03-38 cifi9 2-3/3/3 60m 271 58 X
SS00167 α leonis 22/23-03-38 cifi9 3/3/3 20 12s 271 58 +19x12s, Fokusaufnahme X
SS00168 11:31.5 +49:25 Nebelgruppe 22/23-03-38 cifi9 3/3/3 60m 271 58 X
SS00169 09:02.0 +08:00 Planet 1938 DD 23/24-03-38 cifi9 1-2/3/2 42m 271 58 X
SS00170 09:02.0 +08:00 Planet 1938 DD 23/24-03-38 cifi9 2-3/3/2 40m 271 58 X
SS00171 M 95, M 96 23/24-03-38 cifi9 3/3/2 60m 271 58 X
SS00172 α leonis 01/02-04-38 cifi9 2-3/2-3/3 20 12s 271 58 +19x12s, Fokusaufnahme X
SS00173 Hisperta 69 01/02-04-38 cifi9 2-3/2/3 20m 271 58 Fokusaufnahme X
SS00174 α Bootis 04/05-04-38 cifi9 20 12s 271 58 +19x12s, Fokusaufnahme X
SS00175 α leonis 19/20-04-38 cifi9 2/2/2 23 12s 271 58 +22x12s, α Leonis X
SS00176 Pol 19/20-04-38 cifi9 2/3/2 2 2m 271 58 Blende 28cm, +1m ohne Blende X
SS00177 α leonis 20/21-04-38 cifi9 1-2/2/2 21 12s 271 58 +20x12s, Fokusaufnahme, α Leonis X
SS00178 β Leonis 20/21-04-38 cifi9 2/3/2-3 24 12s 271 58 +23x12s, Fokusaufnahme, β Leonis X
SS00179 α Leonis 21/22-04-38 cifi9 1/2-3/2-3 15m 271 58 X
SS00180 α Bootis 21/22-04-38 cifi9 1/2-3/3 20 12s 271 58 +19x12s, Fokusaufnahme X
SS00181 α Coronae 21/22-04-38 cifi9 2-3/3/3 45m 271 58 X
SS00182a α Coronae 23/24-04-38 cifi9 1-2/2/3 5m 271 58 X
SS00182b α Coronae 23/24-04-38 cifi9 1-2/2/3 30m 271 58 X
SS00183 α Bootis 23/24-04-38 cifi9 3/2/3 17 12s 271 58 +16x12s, Fokusaufnahme X
SS00184 20:00.0 +30:50 Cygnus 23/24-04-38 cifi9 1/2/2 60m 271 58 X
SS00185 Pol 24/25-04-38 cifi9 2/3/3 2 2m 271 58 +78s, (+6s) X
SS00186 Galaktischer Pol 26/27-04-38 cifi9 2-3/2/3 2 19m 271 58 +10m X
SS00187 20:10.0 +46:25 ο Cygni 26/27-04-38 cifi9 1-2/2/3 30m 271 58 X
SS00188 RR Lyrae 26/27-04-38 cifi9 1/2/3 20m 271 58 X
SS00189 Coma 27/28-04-38 cifi9 1-2/2/2 5m 271 58 X
SS00191 Areal 57 27/28-04-38 cifi9 1/2/2 30m 271 58 X
SS00192 Galaktischer Pol 27/28-04-38 cifi9 1/2/2 20m 271 58 X
SS00193 M 51 27/28-04-38 cifi9 1/2/2 20m 271 58 infrafokal X
SS00194 α Bootis 27/28-04-38 cifi9 1/2/2 16 2s 271 58 +15x2s, Fokusaufnahme X
SS00195 12:37.0 +10:20 Gegend bei δ Vir 28/29-04-38 cifi9 2/2/3 3 30m 271 58 +10m, +1m X
SS00196 α Bootis 28/29-04-38 cifi9 3-4/2/3 3 30m 271 58 +10m, +1m X
SS00197 M 51 28/29-04-38 cifi9 3-4/2/3 30m 271 58 Korr-Platte beschlagen X
SS00198 Pol 01/02-05-38 cifi9 1/2/4 2 3m 271 58 +3m, Windstärke 5-6 X
SS00199 Pol 01/02-05-38 cifi9 1/2/4 3 90s 271 58 Blende 28cm, +2x3m ohne Blende X
SS00200 Pol 01/02-05-38 cifi9 1/2/4 2 3m 271 58 ohne Blende, +3m Blende 28cm X
SS00201 β Leonis 02/03-05-38 cifi9 1/2-3/3-4 16 12s 271 58 +15x12s, Fokusaufnahme X
SS00202 15:40.0 +15:30 BD +15°2911 02/03-05-38 cifi9 1/2-3/3-4 20m 271 58 β Leonis X
SS00203 18:05.0 +20:40 BD +20°3647 02/03-05-38 cifi9 1/2-3/3-4 20m 271 58 X
SS00204 13:30.0 -00:30 BD + 0°3076 03/04-05-38 cifi9 1-2/3/3 20m 271 58 X
SS00205 18:03.0 +02:15 BD + 2°3482 03/04-05-38 cifi9 1-2/3-4/3 16m 271 58 X
SS00206 18:39.0 +15:51 BD +15°3537 03/04-05-38 cifi9 1-2/3-4/3 45m 271 58 X
SS00207 η Bootis 04/05-05-38 cifi9 1/2/2 15 12s 271 58 +14x12s, Fokusaufnahme X
SS00208 16:00.0 +30:00 Areal 60 04/05-05-38 cifi9 1/2/2 20m 271 58 X
SS00209 Normalsequenz in Vul 23/24-08-38 cifi9 1/2/3 20m 271 58 Korr-Platte beschlagen X
SS00210 Normalsequenz in Vul 24/25-08-38 cifi9 2-3/3/2 12m 271 58 Wolken X
SS00211 Normalsequenz in Vul 01/02-09-38 cifi9 1/3/2 20m 271 58 X
SS00214 α Aquilae 18/19-09-38 cifi9 3-4/2/2 11 6s 140 33 58 +10x6s, Fokusaufnahme X
SS00215 α Aquilae 18/19-09-38 cifi9 3-4/2/2 12 6s 140 13 58 +11x6s, Fokusaufnahme X
SS00216 α Aquilae 18/19-09-38 cifi9 3-4/2/2 12 6s 140 34 58 +11x6s,Fokusaufnahme X
SS00217 21:10.0 +48:00 Dunkelwolke in Milchstrasse 18/19-09-38 cifi9 2-3/2-3/2 20m 271 58 X
SS00218 21:18.0 +23:20 NGC 7789 23/24-09-38 cifi9 2/3-4/4 120m 271 58 X
SS00219 NGC 7789 23/24-09-38 cifi9 1-2/3-4/3 35m 271 58 X
SS00220 BD +55° 612 23/24-09-38 cifi9 1-2/3-4/3 20m 271 58 X
SS00221 BD +55° 541 23/24-09-38 cifi9 1-2/3-4/3 60m 271 58 mit Blende 28cm X
SS00222 Dunkelwolke in Milchstrasse 24/25-09-38 cifi9 1-2/3/3-4 20m 271 58 BD +47°3348 X
SS00223 Pol 24/25-09-38 cifi9 1-2/3/3-4 3m 271 34 58 X
SS00224 Pol 24/25-09-38 cifi9 1-2/3/3-4 9m 140 13 58 X
SS00225 Pol 24/25-09-38 cifi9 1-2/3/3-4 3m 140 35 58 X
SS00226 NGC 7789 24/25-09-38 cifi9 1-2/2-3/3 120m 271 58 X
SS00227 BD +55° 612 25/26-09-38 cifi9 1-2/4/3 20m 271 58 X
SS00228 BD - 0° 258 25/26-09-38 cifi9 1-2/4/3 60m 271 58 für Komet Schorr X
SS00229 BD +47°3348 26/27-09-38 cifi9 1/3/3 60m 140 13 58 X
SS00230 BD +47°3348 26/27-09-38 cifi9 1-2/2/2-3 20m 271 34 58 X
SS00231 BD +59° 541 26/27-09-38 cifi9 1-2/3/2-3 20m 271 58 X
SS00232 BD - 0° 258 26/27-09-38 cifi9 1-2/3/2-3 60m 271 58 für Komet Schorr X
SS00233 Pol 27/28-09-38 cifi9 1-2/3/2 3m 271 33 58 X
SS00234 BD +47°3348 27/28-09-38 cifi9 1-2/3/2 60m 140 13 58 X
SS00235 BD +47°3348 27/28-09-38 cifi9 1-2/3/2 20m 271 34 58 X
SS00236 18:26.0 +06:05 NGC 6633 20/21-10-38 cifi9 1-2/2/3 10m 271 58 Leitfernrohr BD + 6°3790 X
SS00237 21:53.0 +22:03 NGC 4756 20/21-10-38 cifi9 1-2/2/3 10m 271 58 Leitfernrohr BD + 5°3891 X
SS00238 α Aquilae 21/22-10-38 cifi9 1/2-3/2 11 6s 271 58 +10x6s, Fokusaufnahme X
SS00239 NGC 6633 4736 22/23-10-38 cifi9 1-2/4/3 10m 271 58 Leitfernrohr BD + 6°4736 X
SS00240 NGC 6633 22/23-10-38 cifi9 1-2/4/3 10m 271 58 Leitfernrohr BD + 6°3790 X
SS00241 γ Pegasi 22/23-10-38 cifi9 2-3/4/3 11 6s 271 58 +10x6s, Fokusaufnahme X
SS00242 γ Pegasi 22/23-10-38 cifi9 2-3/4/3 11 6s 271 58 +10x6s, Fokusaufnahme X
SS00243 Dunkelwolke in Milchstrasse 23/24-10-38 cifi9 2/3/3 18m 271 58 BD 46°3277 X
SS00244 α Pegasi 23/24-10-38 cifi9 3/3/3 11 6s 271 58 +10x6s, Fokusaufnahme X
SS00245 α Pegasi 20/21-11-38 cifi9 2/2/2 12m 271 58 Fokusaufnahme X
SS00246 α Pegasi 20/21-11-38 cifi9 2-4/2/2 12 6s 140 58 +11x6s, Fokusaufnahme X
SS00247 γ Pegasi 27/28-11-38 cifi9 3/2/2 11 6s 271 58 +10x6s, Fokusaufnahme X
SS00248 γ Pegasi 16/17-12-38 cifi9 1/3/3 13 6s 271 58 +12x6s, Fokusaufnahme X
SS00249 für Komet Schorr 16/17-12-38 cifi9 1/3-4/2 60m 271 58 X
SS00250 für Komet Schorr 16/17-12-38 cifi9 1/2/3-4 60m 271 58 X
SS00251 2. Dunkelfeld 16/17-12-38 cifi9 1/4-5/4-5 20m 271 58 X
SS00252 Prüffeld 16/17-12-38 cifi9 1/4-5/3 10m 271 58 X
SS00253 α Pegasi 17/18-12-38 cifi9 1/3/2 13 6s 271 58 +12x6s, Fokusaufnahme X
SS00254 01:12.0 +00:20 für Komet Schorr 17/18-12-38 cifi9 1/3/2 60m 271 58 Leitfernrohr BD + 2° 259 X
SS00255 für Komet Schorr 17/18-12-38 cifi9 1/3/2 60m 271 58 Leitfernrohr BD + 2° 259 X
SS00256 2. Dunkelfeld 17/18-12-38 cifi9 1/3/2 20m 271 58 Leitfernrohr BD +11°1209 X
SS00257 NGC 2301 17/18-12-38 cifi9 1/3/2 20m 271 58 Bilder länglich X
SS00258 00:31.0 -04:06 für Komet Schorr 18/19-12-38 cifi9 1/2-3/3 60m 271 58 (1938) X
SS00259 für Komet Schorr 18/19-12-38 cifi9 1/2-3/4 60m 271 58 Leitfernrohr BD + 2° 259 X
SS00260 für Komet Schorr 16/17-01-39 cifi9 2/4/5 24m 271 58 Leitfernrohr BD + 2° 259 X
SS00261 23:41.0 +11:40 Komet Cosik-Peltier 06/07-02-39 cifi9 2/2/2 30m 271 58 (1855) X
SS00262 05:30.0 +01.00 06/07-02-39 cifi9 2-3/2/3 20m 271 58 Leitfernrohr BD + 1°1058 X
SS00263 23:50.1 +09:09 Komet Cosik-Peltier 07/08-02-39 cifi9 2/3/2 31m 271 58 (1855) X
SS00264 07/08-02-39 cifi9 2/3/2 13 2s 271 58 +12x2s, Fokusaufnahme X
SS00265 05:47.0 +09:40 Komet Wachmann (1.1939) 20/21-02-39 cifi9 3/3/2 60m 271 58 Y,X
SS00266 20/21-02-39 cifi9 4/3/2 12 6s 271 58 +11x6s, Fokusaufnahme, Leitfernrohr BD + 8°1774 X
SS00268 15/16-03-39 cifi9 1-2/2/3 13 6s 271 58 +12x6s, Fokusaufnahme, Leitfernrohr BD + 6°2036 X
SS00270 Nebelgegend 15/16-03-39 cifi9 1/2/3 30m 271 58 Leitfernrohr BD +50°2706 X
SS00271 Nebelgegend 15/16-03-39 cifi9 1/2/3 30m 271 58 Leitfernrohr BD +14°2890 X
SS00272 17/18-03-39 cifi9 1/2/2 11 6s 271 58 +10x6s, Fokusaufnahme, Leitfernrohr BD + 6°2036 X
SS00273 17/18-03-39 cifi9 1-2/2/2 3 1m 271 58 +2x1m, Fokusaufnahme, Leitfernrohr BD + 6°2036
SS00274 M 101 17/18-03-39 cifi9 2/2/2 30m 271 58 Leitfernrohr BD +56°1708 X
SS00275 BD +56°1793 17/18-03-39 cifi9 2/2/2 30m 271 58 Leitfernrohr BD +56°1708 X
SS00276 12:32.0 +12:00 Nebelfeld 10/11-04-39 cifi9 2-3/2/3 30m 271 58 Leitfernrohr BD +12°2495 X
SS00277 13:10.0 +11:45 10/11-04-39 cifi9 2-3/2/3 12 6s 271 58 +11x6s, Fokusaufnahme, Leitfernrohr BD +12°2565 X
SS00278 13:55.0 +39:35 Nebelfeld 10/11-04-39 cifi9 2-3/2/3 30m 271 58 Leitfernrohr BD +40°2706 X
SS00279 α Hydrae 10/11-04-39 cifi9 2/2/2-3 13 6s 140 58 +12x6s, Fokusaufnahme, Leitfernrohr α Hydrae
SS00280 β Leonis 11/12-04-39 cifi9 2/2/2-3 13 6s 140 58 +12x6s, Fokusaufnahme, Leitfernrohr X
SS00281 ε Virginis 11/12-04-39 cifi9 2/2/2-3 13 6s 271 58 +12x6s, Fokusaufnahme, Leitfernrohr X
SS00282 15:30.0 +14:05 Nebelfeld 11/12-04-39 cifi9 2/2/2-3 30m 271 58 Leitfernrohr BD +14°2890 X
SS00283 ρ Virginis 18/19-04-39 cifi9 1-2/3/3-4 20m 271 58 Leitfernrohr BD +11°2485 X
SS00284 ρ Virginis 18/19-04-39 cifi9 1-2/3/3-4 20m 140 58 Leitfernrohr BD +11°2485 X
SS00285 ρ Virginis 18/19-04-39 cifi9 1-2/3/3-4 20m 271 58 Leitfernrohr BD +11°2485 X
SS00287 α Serpens 18/19-04-39 cifi9 1-2/3/3-4 15m 271 58 +2x2m+13x6s, Fokusaufnahme, Leitfernrohr X
SS00289 109 Virginis 20/21-04-39 cifi9 3/2/2-3 3 5m 271 58 +5m+1m, Kass. 180° gedreht X
SS00290 Komet Hassel 21/22-04-39 cifi9 1-2/2/2 10m 271 58 X
SS00291 Komet Hassel 21/22-04-39 cifi9 1-2/2/2 12m 271 58 wg. Wolken abgebrochen X
SS00292 α Bootis 23/24-05-39 cifi9 1-2/1-2/2 9 271 58 Fokusaufnahme X
SS00293 Nachführung 23/24-05-39 cifi9 1-2/1-2/2 58 α Serpens
SS00295 06/07-01-43 09x12 12 10s 6 66 +11x10s, Fokusaufnahme
SS00296 Hyaden 06/07-01-43 09x12 5 10s 6 66 +4x10s, Fokusaufnahme Y,X
SS00297 Komet Whipple-Fedtke 26/27-02-43 09x12 5m 6 66 Kometenkopf kaum zu führen Y,X
SS00298 Hyaden 26/27-02-43 cifi9 10 10s 271 66 +9x10s, Hyaden X
SS00299 Komet Whipple-Fedtke 03/04-03-43 cifi9 10m 271 66 Kometenkopf kaum zu führen X
SS00300 NGC 2681 03/04-03-43 cifi9 2 15m 271 66 Uhrwerk läuft schlecht X
SS00301 06/07-03-43 cifi9 12s 271 66 Fokusaufnahme X
SS00302 NGC 2681 06/07-03-43 cifi9 2 27m 271 66 nicht ganz im Fokus X
SS00303 Auriga 07/08-03-43 cifi9 10 10s 271 66 +9x10s, Fokusaufnahme X
SS00304 09:40.0 +52:00 07/08-03-43 cifi9 2 10m 271 66 versehentlich eingestellt X
SS00305 NGC 2681 07/08-03-43 cifi9 2 35m 271 66 Bilder schlecht X
SS00306 08/09-03-43 cifi9 11 10s 271 66 +10x10s, Fokusaufnahme in den Zwillingen X
SS00307 Gegend in den Zwillingen 08/09-03-43 cifi9 5m 271 66 X
SS00308 Gegend in den Zwillingen 08/09-03-43 cifi9 3 1m 271 66 +1+1m X
SS00309 NGC 2681 08/09-03-43 cifi9 4 60m 271 66 Bilder in δ Striche X
SS00310 Komet Whipple-Fedtke 08/09-03-43 cifi9 4 15m 271 66 X
SS00311 Nebelhaufen in Virgo 08/09-03-43 cifi9 4 15m 271 66 Leitfernrohr BD +15°2436 X
SS00312 NGC 2681 09/10-03-43 cifi9 2 70m 140 66 Leitfernrohr BD +51°1460 X
SS00313 Komet Whipple-Fedtke 29/30-03-43 cifi9 2 30m 140 66 X
SS00314 Komet Whipple-Fedtke 05/06-04-43 cifi9 2 60m 140 66 X
SS00315 Gegend bei β Cygni 19/20-04-44 cifi9 2 15m 140 66 X
SS00316 14:24.0 +20:00 Gegend bei Arkhor 19/20-04-44 cifi9 2 15m 140 66 X
SS00317 12:58.0 +22:00 Gegend bei 35 Comae 19/20-04-44 cifi9 2 15m 140 67 X
SS00318 13:08.0 +22:00 NGC 5012 15/16-05-44 cifi9 1/1/1 15m 140 66 X
SS00319 13:23.0 +46:30 M 51 15/16-05-44 cifi9 1/1/1 11m 140 66 Abgebrochen wegen Fliegeralarm X
SS00320 Gegend bei β Cygni 14/15-09-44 cifi9 2 15m 140 3 X
SS00321 Gegend bei α Cygni 19/20-09-44 cifi9 2 15m 140 3 X
SS00323 Amerika-Nebel 06/07-10-44 cifi9 2 20m 140 3 X
SS00324 α Cygni 06/07-11-44 09x12 2 16 12s 273 3 +15x12s, Fokusaufnahme Y,X
SS00325 ζ Cygni 06/07-11-44 09x12 2 12 10s 273 3 +11x10s, Fokusaufnahme Y,X
SS00326 61 Cygni 06/07-11-44 09x12 2 3m 273 3 Y,X
SS00327 α Cygni 21/22-11-44 09x12 4/4 15 15s 273 3 +14x15s, Fokusaufnahme Y,X
SS00328 η Pegasi 21/22-11-44 09x12 12 2s 273 3 +11x2s, Fokusaufnahme Y,X
SS00329 θ1 Tauri 21/22-11-44 09x12 9 2s 273 3 +8x2s, Fokusaufnahme Y,X
SS00330 Hyaden 21/22-11-44 09x12 1/1 7m 273 3 θ1 Tauri Y,X
SS00331 Cassiopeia 27/28-11-44 09x12 1/1 11 3s 178 3 +10x3s, Fokusaufnahme
SS00332 Perseus 27/28-11-44 09x12 1/1 12 2s 178 3 +11x2s, Fokusaufnahme
SS00333 57 Cygni 29/30-11-44 09x12 1/1 16 2s 178 3 +15x2s, Fokusaufnahme
SS00334 η Cassiopeia 08/09-12-44 09x12 11 3s 178 3 +10x3s, Fokusaufnahme
SS00335 θ1 Tauri 08/09-12-44 09x12 11 2s 178 3 +10x2s, Fokusaufnahme X
SS00336 Hyaden 08/09-12-44 09x12 2/2 30m 178 3 θ1 Tauri Y,X
SS00337 Orion-Nebel 08/09-12-44 09x12 2/2 35m 273 3 θ2 Orionis Y,X
SS00338 θ2 Tauri 13/14-01-45 cifi9 14 5s 3 +13x5s, Fokusaufnahme X
SS00339 Hyaden 13/14-01-45 cifi9 1/2 20m 226 13 3 θ2 Tauri X
SS00340 Hyaden 13/14-01-45 cifi9 1/2 20m 226 13 3 θ2 Tauri X
SS00341 Hyaden 13/14-01-45 cifi9 1/2 4 20m 226 13 3 +20+2x13m, θ2 Tauri, mehrere Bilder X
SS00342 ν Gem 12/13-03-45 09x12 15 2s 178 13 3 +14x2s, Fokusaufnahme Y
SS00343 Praesepe 12/13-03-45 09x12 4/1 90m 58 13 3 Y,X
SS00348 21:47.0 +20:10 04/05-04-45 cifi9 OP 63 Y
SS00345 Probeaufnahme 04/05-09-45 cifi9 2 OP 15m 66 63 Y
SS00346 Probeaufnahme 04/05-09-45 cifi9 2 OP 30m 66 63 Y
SS00347 17:48.0 +20:28 05/06-09-45 cifi9 OP 66 63 Y
SS00349 HD 182040 08/09-09-45 cifi9 OP 44m 63 Y
SS00350a 21:02.4 +38:15 07/08-10-45 cifi9 OP 63 Y
SS00350b 00:12.7 +43:27 07/08-10-45 cifi9 OP 20m 63 Y
SS00351 Hyaden 22/23-01-46 cifi9 9 30s 140 3 +8x30s, θ1 Tauri, Fokus
SS00352 theta;1 Tauri 22/23-01-46 cifi9 9 30s 140 3 +8x30s, Fokusaufnahme ohne Korr.platte
SS00353 theta;1 Tauri 22/23-01-46 cifi9 9 30s 140 3 +8x30s, Fokusaufnahme ohne Korr.platte
SS00354 theta;1 Tauri 24/25-01-46 cifi9 5 30s 140 324 +4x30s, Fokusaufnahme ohne Korr.platte
SS00355 24/25-01-46 cifi9 7 30s 140 13 324 +6x30s, Fokusaufnahme, Bld. 18cm, ohne Korr.platte
SS00356 24/25-01-46 cifi9 3 9m 140 13 324 +3+1m, Fokusaufnahme, Bld. 18cm, ohne Korr.platte
SS00357a Pol 17/18-07-46 cifi9 15m 13 69 Grenzgr.ca. 13.5m X
SS00357b Pol 18/19-07-46 cifi9 15m 20 69 Grenzgr.ca.13.0m X
SS00357c Pol 18/19-07-46 cifi9 4m 2 69 Grenzgr.ca.13.0m X
SS00357d 21/22-07-46 cifi9 30s 344 69 Fokusaufnahme
SS00357e Hercules 24/25-07-46 cifi9 3 10m 344 95 RR Lyrae X
SS00357f Pegasus 24/25-07-46 cifi9 3 10m 344 95 RR Lyrae X
SS00357 25/26-01-46 cifi9 3 8m 140 13 324 Fokusaufnahme, +3m+40s, Bld. 24cm, ohne Korr.platte
SS00358 Pegasus 24/25-07-46 cifi9 3 15m 344 9 95 RR Lyrae X
SS00359 Hercules 24/25-07-46 cifi9 3 15m 344 9 95 RR Lyrae X
SS00360 Hercules 24/25-07-46 cifi9 3 10m 344 95 RR Lyrae X
SS00361 Pegasus 24/25-07-46 cifi9 3 10m 344 95 RR Lyrae X
SS00362 RR Lyrae 25/26-07-46 cifi9 3 15m 344 9 69 X
SS00363 RR Lyrae 25/26-07-46 cifi9 3 15m 9 69 X
SS00364 25/26-07-46 cifi9 3 15m 344 9 69 Fokusaufnahme X
SS00365 α Aquilae 26/27-07-46 cifi9 3 15m 9 95 X
SS00366 α Aquilae 26/27-07-46 cifi9 3 15m 95 Verbessserung der Plattrenneigung X
SS00367 Ophiuchus 27/28-07-46 cifi9 3 15m 344 9 95 RR Lyrae X
SS00368 Pegasus 27/28-07-46 cifi9 3 15m 344 9 95 X
SS00369 Lyra FW 27/28-07-46 cifi9 3 15m 344 9 95 X
SS00370 Lyra FW 59m 01/02-08-46 cifi9 2 15m 344 9 69 X
SS00371 Lyra FW 34m 01/02-08-46 cifi9 2 15m 344 9 69 X
SS00372 Pol 01/02-08-46 cifi9 2 15m 344 9 69 X
SS00373 Ophiuchus 04/05-08-46 cifi9 2 15m 344 9 69 extrafokal X
SS00374 Pol 04/05-08-46 cifi9 2 15m 344 9 69 extrafokal X
SS00375 Lyra 04/05-08-46 cifi9 2 15m 344 9 69 extrafokal X
SS00376 Lyra 04/05-08-46 cifi9 2 15m 344 9 69 extrafokal X
SS00377 Pol 04/05-08-46 cifi9 2 15m 344 9 69 extrafokal X
SS00378 Lyra 04/05-08-46 cifi9 2 13m 344 9 69 extrafokal X
SS00380 α Aquilae 19/20-10-46 09x12 1/2/2 37m 173 70
SS00381 α Pegasus 19/20-10-46 09x12 1/2/2 13m 173 70 Fokusaufnahme
SS00382 α Pegasus 19/20-10-46 09x12 1/2/2 17m 173 70 Fokusaufnahme
SS00384 χ Pegasus 23/24-10-46 09x12 1/1/1 10m 173 70 Fokusaufnahme
SS00385 Skalenplatte 23/24-10-46 09x12 1/1/1 12 173 70 α Perseus
SS00387 Hyaden 23/24-10-46 09x12 1/2/2 2 15m 173 70 +15m, θ2 Tauri Y
SS00388 α Aquilae 24/25-10-46 09x12 2/2/2 15m 173 70 Fokusaufnahme
SS00389 Eichfeld 17 24/25-10-46 09x12 2/2/2 30m 173 70 Y,X
SS00390 Pol 24/25-10-46 09x12 2/2/2 30m 173 70 Bilder länglich Y,X
SS00391 χ+h Per 24/25-10-46 09x12 2/2/2 30m 173 70 Y,X
SS00392 Pol 24/25-10-46 09x12 2/2/2 30m 173 12 70 Y,X
SS00393a 25/26-10-46 09x12 2/4/4 15s 173 70 Fokusaufnahme Plattenneigung
SS00393b α Tau 25/26-10-46 09x12 2/4/4 15s 173 70 Fokusaufnahme
SS00394 Hyaden 25/26-10-46 09x12 2/4/4 18m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00395 Hyaden 25/26-10-46 09x12 2/4/4 25m 12 70 +Feldlinse Y
SS00396 Hyaden 25/26-10-46 09x12 2/4/4 25m 175 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00397a 21/22-11-46 09x12 2/4/4 15s 12 70 Fokusaufnahme, +Feldlinse
SS00397b 21/22-11-46 cifi9 2/4/4 15s 70 Fokusaufnahme, +UV-Filter 2mm
SS00397c β Gam 21/22-11-46 09x12 2/4/4 3m 70 Fokusaufnahme
SS00397d β Gam 21/22-11-46 09x12 2/4/4 3m 70 Fokusaufnahme
SS00398a 21/22-11-46 09x12 2/4/4 3m 173 70 Fokusaufnahme
SS00398b Pol 21/22-11-46 09x12 2/4/4 15s 173 70 Fokusaufnahme
SS00399 20:03.0 +35:30.0 Cygnus-Gegend 27/28-11-46 09x12 2/4/2 90m 344 13 63 X
SS00400a α Cyg 27/28-11-46 09x12 2/4/4 3m 173 70 Fokusaufnahme
SS00400b 27/28-11-46 09x12 2/4/4 3m 173 70 Fokusaufnahme
SS00401 Eichfeld 23 27/28-11-46 09x12 2/4/2 20m 173 12 70 Y,X
SS00402 Pol 27/28-11-46 09x12 2/4/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00403 Filtervergleich 27/28-11-46 09x12 2/4/2 5 20m 173 70 OG5,RG1,UG2,GG14,BG23+GG5 Y
SS00404 Hyaden 27/28-11-46 09x12 3/4/2 4 10m 173 12 70 +3x10m, +Feldlinse Y
SS00405 Hyaden 27/28-11-46 09x12 2/1/3 4 10m 173 12 70 +3x10m, +Feldlinse Y
SS00406 Eichfeld 23 27/28-11-46 09x12 3/3/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00407 Pol 27/28-11-46 09x12 2/1/1 20m 173 12 70 Y,X
SS00408 Eichfeld 25 27/28-11-46 09x12 2/1/1 20m 173 12 70 Y,X
SS00409 Eichfeld 25 27/28-11-46 09x12 2/1/1 15m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00410 Pol 27/28-11-46 09x12 2/1/2 8m 173 12 70 Y,X
SS00411 Cygnus Gegend 14/15-12-46 cifi9 90m 13 63 X
SS00412 14/15-12-46 09x12 1/2/2 15s 173 12 70 Fokusaufnahme Y
SS00413 Hyaden Diagonal 14/15-12-46 09x12 1/2/2 4 10m 173 12 70 +3x10m, +Feldlinse Y
SS00414 Hyaden Diagonal 14/15-12-46 09x12 1/2/2 4 10m 173 12 70 +3x10m, +Feldlinse Y
SS00415 Hyaden Diagonal 16/17-12-46 09x12 3/2/2 4 10m 173 12 70 +3x10m, +Feldlinse +Blende (Glasseite beschriftet) Y
SS00416 Hyaden Diagonal 16/17-12-46 09x12 3/2/2 4 10m 173 70 +3x10m, +Feldlinse +Blende 28 Y
SS00417 Eichfeld 23 16/17-12-46 09x12 2/2/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00418 Pol 16/17-12-46 09x12 2/2/2 20m 173 12 70 +Feldlinse (Glasseite beschriftet) Y,X
SS00419 Eichfeld 25 16/17-12-46 09x12 2/2/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00420a Platten+Filtervergleich 16/17-12-46 09x12 2/2/2 1m 173 70 Y
SS00420b Platten+Filtervergleich 16/17-12-46 09x12 2/2/2 1m 249 70 Y
SS00420c Platten+Filtervergleich 16/17-12-46 09x12 2/2/2 1m 271 70 Y
SS00421 Hyaden Diagonal 17/18-12-46 09x12 2/2/2 4 10m 173 12 70 +3x10m, +Feldlinse Y
SS00422 Hyaden Diagonal 17/18-12-46 09x12 2/2/2 4 10m 173 12 70 +3x10m, +Feldlinse Y
SS00423 Eichfeld 23 17/18-12-46 09x12 2/2/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00424 Pol 17/18-12-46 09x12 2/2/2 40m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00425 Eichfeld 25 17/18-12-46 09x12 2/2/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00426a 19/20-12-46 09x12 2/2/2 15s 173 12 70 Fokusaufnahme, +Feldlinse
SS00426b 19/20-12-46 09x12 2/2/2 15s 271 12 70 Fokusaufnahme, +Feldlinse
SS00427 Eichfeld 23 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00428 Pol 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00429 Eichfeld 25 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 173 12 70 +Feldlinse, break Y,X
SS00430 Hyaden Diagonal 19/20-12-46 09x12 2/3/2 4 10m 173 12 70 +3x10m, +Feldlinse Y
SS00431 Eichfeld 23 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 271 36 70 +Feldlinse Y,X
SS00432 CMi FeldRR Lyrae Sterne 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 271 36 70 +Blaufilter +Feldlinse Y,X
SS00433 Eichfeld 25 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 271 36 70 +Feldlinse Y,X
SS00434 Pol 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 271 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00435 Eichfeld 23 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 36 70 +Feldlinse Y,X
SS00436 Eichfeld 25 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 271 36 70 +Feldlinse +Blende 28 Y,X
SS00437 Pol 19/20-12-46 09x12 2/3/2 20m 271 36 70 +Feldlinse Y,X
SS00438 Eichfeld 23 20/21-12-46 09x12 3/4/2 20m 271 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00439 Pol 20/21-12-46 09x12 3/4/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00440 Eichfeld 25 20/21-12-46 09x12 3/4/2 20m 173 12 70 +Feldlinse Y,X
SS00441 16/17-01-47 09x12 2/4/5 271 12 70 Fokusaufnahme, +Blaufilter Y
SS00442 Eichfeld 25 16/17-01-47 09x12 2/4/5 30m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00443 Pol 16/17-01-47 09x12 2/4/5 30m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00444 Eichfeld 23 16/17-01-47 09x12 2/4/5 30m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00445 CMi FeldRR Lyrae Sterne 16/17-01-47 09x12 2/4/5 30m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00446 CMi FeldRR Lyrae Sterne 16/17-01-47 09x12 2/4/5 30m 173 12 70 Y,X
SS00447 Pol 16/17-01-47 09x12 2/4/5 30m 173 12 70 Y,X
SS00448 Pol 16/17-01-47 09x12 2/4/5 30m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00449 CMi FeldRR Lyrae Sterne 16/17-01-47 09x12 2/4/5 30m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00451a 20/21-01-47 09x12 4/2 15s 173 70 Fokusaufnahme Y
SS00451b 20/21-01-47 09x12 4/2 15s 271 70 Fokusaufnahme Y
SS00451c 20/21-01-47 09x12 4/2 15s 173 70 Fokusaufnahme Y
SS00452 Hyaden Diagonal 20/21-01-47 09x12 4/3 30m 271 70 Y
SS00453 Hyaden Diagonal 20/21-01-47 09x12 4/2 1m 173 12 70 Y
SS00454 Hyaden Diagonal 20/21-01-47 09x12 4/2 1m 173 12 70 Y
SS00455 Hyaden Diagonal 20/21-01-47 09x12 4/2 1m 173 12 70 Y
SS00456 Hyaden Diagonal 20/21-01-47 09x12 2/2 1m 173 12 70 Y
SS00457 CMi FeldRR Lyrae Sterne 20/21-01-47 09x12 2/2/3 30m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00458 21/22-01-47 09x12 2/2/2 15s 173 12 70 Fokusaufnahme Y
SS00458a 21/22-01-47 09x12 70 Fokusaufnahme Y
SS00459 Hyaden Diagonal 21/22-01-47 09x12 2/2 20m 173 12 70 Y
SS00460 Hyaden Diagonal 21/22-01-47 09x12 2/2 3m 173 12 70 Y
SS00461 Hyaden Diagonal 21/22-01-47 09x12 2/2 3m 173 12 70 Y
SS00462 CMi FeldRR Lyrae Sterne 21/22-01-47 09x12 2/2/2 20m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00463 Pol 21/22-01-47 09x12 2/2/2 13m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00464 CMi FeldRR Lyrae Sterne 21/22-01-47 09x12 2/2/2 25m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00465 Hyaden Diagonal 24/25-01-47 09x12 1/2/2 2 1m 173 12 70 +1m+Feldlinse +Blende 28 Y
SS00466 Hyaden Zentral 24/25-01-47 09x12 1/2/2 3m 173 12 70 +Feldlinse +Blende 28 Y
SS00467 28/29-01-47 09x12 3/2/2 15s 145 70 Fokusaufnahme Y
SS00468 Pol 28/29-01-47 09x12 2/4/2 15m 173 12 70 Y,X
SS00469 CMi FeldRR Lyrae Sterne 28/29-01-47 09x12 2/2/4 15m 173 12 70 Y,X
SS00470 CMi FeldRR Lyrae Sterne 28/29-01-47 09x12 2/2/4 15m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00472 CMi FeldRR Lyrae Sterne 28/29-01-47 09x12 2/2/4 24m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00473 Pol 29/30-01-47 09x12 1/2/2 10m 271 12 70 Y,X
SS00474 CMi FeldRR Lyrae Sterne 29/30-01-47 09x12 1/2/2 10m 271 12 70 Y,X
SS00475 CMi FeldRR Lyrae Sterne 29/30-01-47 09x12 1/2/2 10m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00476 CMi FeldRR Lyrae Sterne 29/30-01-47 09x12 1/2/2 10m 271 12 70 Y,X
SS00477 Pol 29/30-01-47 09x12 1/2/2 10m 173 12 70 Y,X
SS00478 Pol 29/30-01-47 09x12 1/2/2 10m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00479 Pol 29/30-01-47 09x12 1/2/2 10m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00480 CMi FeldRR Lyrae Sterne 29/30-01-47 09x12 2/2/2 10m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00481 CMi FeldRR Lyrae Sterne 29/30-01-47 09x12 1-2/2/2 18m 173 12 70 Y,X
SS00482 CMi FeldRR Lyrae Sterne 30/31-01-47 09x12 2/3/2 15m 173 12 70 Y
SS00483 CMi FeldRR Lyrae Sterne 30/31-01-47 09x12 2/3/2 15m 173 70 +Blaufilter Y
SS00484 CMi FeldRR Lyrae Sterne 30/31-01-47 09x12 2/3/2 15m 173 12 70 Y
SS00485 Pol 30/31-01-47 09x12 2/3/2 15m 173 12 70 Y
SS00486 CMi FeldRR Lyrae Sterne 30/31-01-47 09x12 2/3/2 30m 271 70 +Blaufilter Y,X
SS00487 CMi FeldRR Lyrae Sterne 30/31-01-47 09x12 2/3/2 25m 173 12 70 Y,X
SS00488a 14/15-02-47 09x12 3/3/1 15s 139 12 70 Fokusaufnahme Y
SS00488b 14/15-02-47 09x12 3/3/1 15s 195 70 Fokusaufnahme, +Blaufilter Y
SS00489 CMi FeldRR Lyrae Sterne 14/15-02-47 09x12 2/3/1 15m 173 9 70 +Blende Y,X
SS00490 Pol Stern 2 14/15-02-47 09x12 2/3/1 15m 173 9 70 +Blende 28 Y
SS00491 CMi FeldRR Lyrae Sterne 14/15-02-47 09x12 2/3/2 15m 173 9 70 +Blende 28 Y
SS00492 16/17-02-47 09x12 2/3/3 15s 173 12 70 Fokusaufnahme Y
SS00493 Hyaden diagonal 16/17-02-47 09x12 1/4/2 10 1m 173 12 70 +9x1m, +Blende 28 Y
SS00494 Hyaden diagonal 16/17-02-47 09x12 1/4/2 6 10m 173 12 70 +5x10m, +OG5 Y
SS00495 Hyaden diagonal 16/17-02-47 09x12 1/3/5 8 1m 173 12 70 +7x1m, +OG5 Y
SS00496 CMi FeldRR Lyrae Sterne 16/17-02-47 09x12 1/3/3 15m 173 9 70 +Blende 28 Y
SS00497 Pol Stern 2 16/17-02-47 09x12 1/2/2 15m 173 9 70 +Blende 28 Y
SS00498 CMi FeldRR Lyrae Sterne 16/17-02-47 09x12 1/2/2 15m 173 9 70 Y
SS00499 Pol Stern 2 16/17-02-47 09x12 1/2/2 15m 173 9 70 Y
SS00500 CMi FeldRR Lyrae Sterne 16/17-02-47 09x12 2/2/3 15m 173 9 70 Y
SS00501 CMi FeldRR Lyrae Sterne 16/17-02-47 09x12 2/2/3 22m 173 9 70 Y
SS00502 Hyaden diagonal 17/18-02-47 09x12 1/3/3 10 1m 271 37 70 +9x1m Y
SS00503 Hyaden diagonal 17/18-02-47 09x12 2/3/3 10 1m 271 37 70 +9x1m Y
SS00504 CMi Feld + Pol 17/18-02-47 09x12 2/3/3 2 10m 173 9 70 +10m Y
SS00505a α CMa 18/19-02-47 09x12 3/4/5 6m 58 70 IR ohne Sensibilisierung Y
SS00505b α CMa 18/19-02-47 09x12 3/4/5 1m 58 70 IR mit Hyper-Sensibilisierung Y
SS00506a α CMa 18/19-02-47 09x12 2/4/5 6m 58 70 IR ohne Sensibilisierung Y
SS00506b α CMa 18/19-02-47 09x12 2/4/5 1m 58 70 IR mit Hyper-Sensibilisierung Y
SS00507a α Tau 18/19-02-47 09x12 2/2/2 15s 145 37 70 Fokus Y
SS00507b α Tau 18/19-02-47 06x09 2/2/2 2 15s 145 9 70 +4s+GG14 Y
SS00508a α Tau + Coma 20/21-02-47 09x12 3/1/3 2 15s 58 37 70 +4s, Fokus Y
SS00508b α Tau + Coma 20/21-02-47 09x12 3/1/3 2 15s 58 37 70 +4s, Fokus Y
SS00508c α Tau + Coma 20/21-02-47 09x12 3/1/3 2 15s 58 37 70 +4s, Fokus Y
SS00509 Hyaden 20/21-02-47 09x12 4/1/3 4 10m 271 37 70 +3x10m, Fokus Y
SS00510a Justierung 6x9 20/21-02-47 06x09 4/1/3 2 15s 178 13 70 +4s Y
SS00510b Justierung 6x9 20/21-02-47 06x09 4/1/3 15s 178 37 70 +4s Y
SS00511 Praesepe 20/21-02-47 09x12 4/1/1 30m 178 70 Y
SS00512 Hyaden diagonal 24/25-02-47 09x12 1/1/2 8 1m 271 37 70 +7x1m, Y
SS00513a Justierung 6x9 24/25-02-47 06x09 1/1/2 15s 173 9 70 Y
SS00513b Justierung 6x9 24/25-02-47 06x09 1/1/2 15s 173 12 70 Y
SS00513c Justierung 6x9 12/13-03-47 06x09 1/1/2 10m 173 9 70 Y
SS00514 CMi Feld 12/13-03-47 06x09 2/2/2 10m 173 9 70 Y
SS00515 CMi Feld 12/13-03-47 06x09 2/2/2 10m 271 37 70 Y
SS00513d Justierung 6x9 15/16-03-47 06x09 1/1/2 10m 173 9 70 Fokus Y
SS00516 CMi Feld 15/16-03-47 06x09 2/2/2 10m 173 9 70 Y
SS00517 CMi Feld 15/16-03-47 06x09 2/2/2 10m 271 9 70 Y
SS00518 CMi Feld 15/16-03-47 06x09 2/2/2 10m 173 9 70 Y
SS00519 CMi Feld 15/16-03-47 06x09 2/2/2 10m 271 37 70 Y
SS00520 CMi Feld 15/16-03-47 06x09 2/2/2 10m 173 9 70 Y
SS00521 CMi Feld 15/16-03-47 06x09 2/2/2 10m 271 37 70 Y
SS00522 CMi Feld 15/16-03-47 06x09 2/2/2 10m 173 9 70 Y
SS00523 CMi Feld 15/16-03-47 06x09 2/2/2 10m 271 37 70 Y
SS00524 β Leo 24/25-03-47 09x12 2/2/3 10s 6 70 Fokusaufnahme Y
SS00525 Coma 24/26-03-47 06x09 2/2/3 10s 6 9 70 Fokusaufnahme Y
SS00526 24/25-03-47 06x09 2/2/3 10s 6 9 70 Fokusaufnahme Y
SS00527 Pol 25/26-03-47 06x09 2/2/3 30m 271 2 70 Y
SS00529 α Bootis 26/27-04-47 06x09 3/2-3/2-3 8 173 12 56 Fokusaufnahme Y
SS00530 Coma 26/27-04-47 06x09 3/2-3/2-3 10 1m 173 12 56 +9x1m, Fokusaufnahme, Feldlinse Y
SS00531 Coma 05/06-05-47 09x12 4/4/4 9 1m 173 12 56 +8x1m, Fokusaufnahme, Feldlinse Y
SS00532 Coma 05/06-05-47 09x12 4/4/4 7 1m 173 12 56 +6x1m, Fokusaufnahme, Feldlinse Y
SS00533 09/10-05-47 06x09 3/4/3 7 15s 173 12 56 +6x15s, Fokusaufnahme, Feldlinse Y
SS00534 M 101 09/10-05-47 06x09 3/4/3 30m 178 13 56 Fokusaufnahme, Feldlinse Y
SS00535 10/11-05-47 06x09 3/3/3 15s 173 12 56 Feldlinse Y
SS00536 M 101 10/11-05-47 06x09 3/3/3 100m 178 13 56 Feldlinse, mit Skalenplatte Y
SS00537 21/22-05-47 09x12 1/1-2/4 10 1m 173 12 56 Fokusaufnahme, +9x1m, Feldlinse Y
SS00538 21/22-05-47 06x09 1/1-2/4 10 1m 173 12 56 +9x1m, Fokusaufnahme, Feldlinse Y
SS00539 M 101 21/22-05-47 06x09 1/1-2/4 90m 178 12 56 Feldlinse Y
SS00540 M 101 21/22-05-47 06x09 1/1-2/4 5m 173 12 56 Feldlinse, Fokusüberprüfung Y
SS00541 M 101 22/23-05-47 06x09 3/3/2 15m 178 12 56 Feldlinse,Abbruch Wolken Y
SS00542 ξ Uma 25/26-05-47 06x09 2-3/2-3/2 15s 173 56 Fokusaufnahme Y
SS00543 86 Uma 25/26-05-47 06x09 2-3/2-3/2 20m 173 12 56 Feldlinse Y
SS00544 M 101 25/26-05-47 06x09 2-3/2-3/2 100m 178 13 56 Feldlinse, mit Skalenplatte Y
SS00545 M 101 25/26-05-47 06x09 2-3/2-3/2 5m 173 12 56 Feldlinse, Fokusüberprüfung Y
SS00546 ξ Uma 28/29-05-47 06x09 2-3/3/2 9 15s 173 12 56 +8x15s, Fokusaufnahme, Feldlinse Y
SS00547 ξ Uma 28/29-05-47 09x12 2-3/3/2 9 15s 173 12 56 +8x15s, Fokusaufnahme
SS00548 M 101 28/29-05-47 06x09 2-3/3/2 30m 173 12 56 Feldlinse Y
SS005491 α Lyr 27/28-07-47 09x12 1m 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005492 α Lyr 27/28-07-47 09x12 1m 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005493 α Cyg 27/28-07-47 09x12 1m 12 56 Fokusaufnahme
SS005501 α Lyr 28/29-07-47 09x12 1m 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005502 α Cyg 28/29-07-47 09x12 1m 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005503 α Cyg 28/29-07-47 09x12 1m 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005504 α Cyg 28/29-07-47 09x12 30s 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005511 α Lyr 30/31-07-47 09x12 30s 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005512 α Cyg 30/31-07-47 09x12 30s 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005513 α Cyg 30/31-07-47 09x12 30s 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005521 α Lyr 31/01-07-47 09x12 30s 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005522 α Cyg 31/01-07-47 09x12 30s 12 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS005523 α Cyg 31/01-07-47 09x12 30s 56 Fokusaufnahme, Feldlinse
SS00553 Andromeda-Nebel 31/01-07-47 09x12 2/3/3 15m 173 12 56 Feldlinse Y
SS00554 Polsequenz 09/10-08-47 06x09 2-3/2-3/2 60m 173 12 56 Feldlinse Y
SS00555 Polaufnahme 09/10-08-47 06x09 2-3/2-3/2-3 60m 173 12 56 Feldlinse, auf Stufenplatte
SS00556 20:48.0 +45:09 SA 10/11-08-47 09x12 2-3/2-3/2-3 OP 4m 271 56 2 Prismen, brech. Winkel 8° Y
SS00560 13/14-08-47 06x09 2/2-3/3 11 1m 173 12 56 +10x1m, Fokusaufnahme, Feldlinse
SS00561 Andromeda-Nebel 13/14-08-47 06x09 2/2-3/3 165m 178 12 56 Feldlinse Y
SS00562 Andromeda-Nebel 14/15-08-47 06x09 2/2-3/3 170m 178 12 56 Feldlinse Y
SS00563 Andromeda-Nebel 14/15-08-47 06x09 2/2-3/3 170m 178 12 56 Feldlinse, hypersensibilisiert Y
SS00564 Andromeda-Nebel 17/18-08-47 06x09 2-3/3/2 160m 6 4 56 Feldlinse Y
SS00565 Andromeda-Nebel 19/20-08-47 06x09 2/2-3/1-2 180m 178 12 56 Feldlinse Y
SS00566 Andromeda-Nebel 21/22-08-47 06x09 1-2/3/3 180m 182 4 56 Feldlinse Y
SS00567 Andromeda-Nebel 22/23-08-47 06x09 1-2/3/3 180m 6 4 56 Feldlinse, starker Schleier Y
SS00568 Andromeda-Nebel 25/26-08-47 06x09 2/2-3/3 180m 6 17 56 Feldlinse, Vorbel.-schleier Y
SS00569a Plattenvergleich 03/04-09-47 06x09 2/2-3/2 5m 173 56 Feldlinse o.F. Y
SS00569b Plattenvergleich 03/04-09-47 06x09 2/2-3/2 5m 3 56 Feldlinse o.F. Y
SS00569c Plattenvergleich 03/04-09-47 cifi9 2/2-3/2 5m 344 56 Feldlinse o.F. Y
SS00570a Plattenvergleich 20/21-09-47 06x09 3/3/3 5m 173 12 56 +OG5, Herzog Panchromodux Y
SS00570b Plattenvergleich 20/21-09-47 06x09 3/3/3 5m 3 12 56 +OG5, Perutz 680 Y
SS00570c Plattenvergleich 20/21-09-47 06x09 3/3/3 5m 345 12 56 +OG5, Agfa Astro-Panchr 7380 Y
SS00570d Plattenvergleich 20/21-09-47 06x09 3/3/3 5m 345 12 56 +OG5, Agfa Astro-Panchr 7381 Y
SS00571a Plattenvergleich 09/10-10-47 06x09 3/3/2-3 3m 346 4 56 Feldlinse, Astro Blau 1284 Y
SS00571b Plattenvergleich 20/21-09-47 06x09 3/3/2-3 3m 346 4 56 Feldlinse, Astro Blau 1296 Y
SS00572a Plattenvergleich 11/12-10-47 06x09 3/3/3 3m 178 13 56 Feldlinse, Spektral Rot Rapid Y
SS00572b Plattenvergleich 11/12-10-47 06x09 3/3/3 3m 345 13 56 Feldlinse, Agfa Panchrom 7080 Y
SS00572c Plattenvergleich 11/12-10-47 06x09 3/3/3 3m 345 13 56 Feldlinse, Agfa Panchrom 7081 Y
SS00572d Plattenvergleich 11/12-10-47 06x09 3/3/3 3m 3 13 56 Feldlinse, Perutz 680 Y
SS00573 Andromeda-Nebel 11/12-10-47 06x09 3/3/3 60m 6 4 56 Stufenplatten Y
SS00574 Andromeda-Nebel 17/18-10-47 06x09 1/1/2 30m 6 4 56 Stufenplatten, doppelte Stufe Y
SS00575 Andromeda-Nebel 17/18-10-47 06x09 1/1/2 30m 6 4 56 Stufenplatten, doppelte Stufe Y
SS00576 Andromeda-Nebel 17/18-10-47 06x09 1/1/2 30m 6 4 56 Stufenplatten, doppelte Stufe Y
SS00577 Andromeda-Nebel 17/18-10-47 06x09 1/1/2 10m 6 4 56 Y
SS00578 Andromeda-Nebel 17/18-10-47 06x09 1/1/2 10m 6 4 56 Y
SS00579 Andromeda-Nebel 17/18-10-47 06x09 1/1/2 10m 6 4 56 Y
SS00580 Andromeda-Nebel 18/19-10-47 06x09 1-2/2/2 90m 6 4 56 Stufenplatten, einfache Stufe Y
SS00581 Andromeda-Nebel 18/19-10-47 06x09 2/2/2 30m 6 17 56 Stufenplatten, einfache Stufe Y
SS00582 Andromeda-Nebel 19/20-10-47 06x09 2/3/2-3 90m 6 17 56 Stufenplatten, einfache Stufe Y
SS00583 Andromeda-Nebel 19/20-10-47 06x09 2/3/2-3 90m 6 17 56 Stufenplatten, einfache Stufe Y
SS00584 Andromeda-Nebel 20/21-10-47 06x09 2/3/2-3 30m 6 4 56 Stufenplatten, einfache Stufe Y
SS00585 Andromeda-Nebel 20/21-10-47 06x09 2/2-3/3 90m 6 4 56 Stufenplatten, einfache Stufe Y
SS00586 13/14-12-47 09x12 2/2/2 12s 271 4 56 Fokusaufnahme Y
SS00587 ζ Aur, Plejaden 13/14-12-47 09x12 2/2/2 3 1m 271 2 56 +2x1m, Korrpl. auf 28cm abgebl. Y
SS00588 ζ Aur, Plejaden 13/14-12-47 09x12 2/2/2 6 1m 271 2 56 +5x1m, Korrpl. auf 28cm abgebl. Y
SS00589 ζ Aur, Plejaden 13/14-12-47 09x12 2/2/2 10 1m 271 2 56 +9x1m, Korrpl. auf 28cm abgebl. Y
SS00590 ζ Aur, Plejaden 13/14-12-47 06x09 2/2/2 6 1m 271 2 56 +5x1m, Korrpl. auf 28cm abgebl. Y
SS00591 ζ Aur 13/14-12-47 06x09 2/2/2 7 1m 271 2 56 +6x1m, Korrpl. auf 28cm abgebl. Y
SS00592a M 101, Entwicklertest 13/14-12-47 06x09 2/2/2 15m 6 4 56 intrafokal, 28cm, Rodinal Y
SS00592b M 101, Entwicklertest 13/14-12-47 06x09 2/2/2 15m 6 4 56 intrafokal Rodinal 1:15 7m Y
SS00592c M 101, Entwicklertest 13/14-12-47 06x09 2/2/2 15m 6 4 56 intrafokal, Glycin 30m Y
SS00593 ζ Aur, Plejaden 14/15-12-47 06x09 2/3/3 10 1m 271 2 56 +9x1m, 28cm Y
SS00594 14/15-12-47 06x09 2/3/3 12s 6 17 56 Fokusaufnahme Y
SS00595 ζ Aur, Plejaden 14/15-12-47 06x09 2/3/3 11 1m 271 2 56 +10x1m, Korrpl. auf 28cm abgebl. Y
SS00596 Andromeda-Nebel 10/11-01-48 09x12 4-5/3-4/3 10m 199 4 56 Stufenplatten Y
SS00597 NGC 2681 18/19-01-48 09x12 3/3/3 5m 6 4 56 Y
SS00598 NGC 2681 18/19-01-48 09x12 4/4/3 20m 18 4 56 Feldlinse Y
SS00599 M 101 18/19-01-48 09x12 4/4/3 20m 199 4 56 Feldlinse Y
SS00600 Andromeda-Nebel 12/13-02-48 09x12 2/2/3 210s 199 4 56 Stufenplatten Y
SS00601 Andromeda-Nebel 28/29-02-48 09x12 3/3-4/3 30m 199 4 56 Stufenplatten Y
SS00602 Andromeda-Nebel 28/29-02-48 09x12 4/4/4 20m 199 4 56 Stufenplatten Y
SS00603 Plejaden 29/30-02-48 09x12 4/4/4 3 5m 6 17 2 69 +2m+30s Y
SS00604 Plejaden 29/30-02-48 09x12 4/4/4 3 5m 6 17 6 69 +2m+30s Y
SS00605 Praesepe 29/30-02-48 09x12 4/4/4 5m 6 17 6 69 Y
SS00606 Praesepe 29/30-02-48 09x12 4/4/4 5m 6 17 2 69 Y
SS00607 Plejaden 03/04-03-48 09x12 3-4 4 5m 17 6 69 +5+2m+30s Y
SS00608 Plejaden 03/04-03-48 09x12 3-4 3 8m 6 17 2 69 +4+1m Y
SS00609 NGC 2244, 64 03/04-03-48 09x12 3-4 10m 6 17 6 69 Y
SS00610 Praesepe 03/04-03-48 09x12 3-4 2 7m 6 17 6 69 +2m Y
SS00611 Praesepe 03/04-03-48 09x12 3-4 2 7m 6 17 6 69 +2m Y
SS00612 Plejaden 06/07-03-48 09x12 3 2m 6 17 6 69 Fokusaufnahme Y
SS00613 Plejaden 06/07-03-48 09x12 3 3 3m 6 17 6 69 +1m+30s Y
SS00614 Plejaden 06/07-03-48 09x12 3 3 2m 6 17 6 69 +1m+30s Y
SS00615 Plejaden 06/07-03-48 09x12 3 3m 6 17 2 69 Fokusaufnahme Y
SS00616 Plejaden 06/07-03-48 09x12 3 3 5m 6 17 2 69 +2+1m Y
SS00617 Praesepe 06/07-03-48 09x12 3 4 5m 6 17 2 69 +3+2+1m Y
SS00618 Praesepe 06/07-03-48 09x12 3 3 5m 6 17 6 69 +2+1m Y
SS00619 Uma 86 06/07-03-48 09x12 2/3/3 3 2m 6 6 56 Fokusaufnahme, +2x2m Y
SS00620 M 101 06/07-03-48 09x12 2/3/3 30m 6 6 56 Stufenplatte Y
SS00621 M 101 06/07-03-48 09x12 2/3/3 30m 6 6 56 Stufenplatte Y
SS00622 M 101 06/07-03-48 09x12 2/3/3 30m 214 6 56 Stufenplatte Y
SS00624 Plejaden 10/11-03-48 09x12 5m 6 17 2 69 Fokusaufnahme Y
SS00625 Plejaden 10/11-03-48 09x12 3 5m 6 17 2 69 +2m+30s Y
SS00626 Plejaden 10/11-03-48 09x12 3 3m 6 17 6 69 +1m+30s Y
SS00627 Praesepe 10/11-03-48 09x12 2 5m 6 17 6 69 +2m Y
SS00628 Praesepe 10/11-03-48 09x12 3 8m 6 17 2 69 +3+1m Y
SS00629 Praesepe 10/11-03-48 09x12 3 6 17 69 +3+1m Y
SS00630 Praesepe 10/11-03-48 09x12 3 5m 173 17 13 69 +2+1m Y
SS00631 Plejaden 12/13-03-48 09x12 5m 3 17 13 69 Fokusaufnahme Y
SS00632 Plejaden 12/13-03-48 09x12 3 4m 3 17 13 69 +2m+30s Y
SS00634 Praesepe 12/13-03-48 09x12 2 10m 3 17 13 69 +8m Y
SS00635 Plejaden 13/14-03-48 09x12 7m 3 17 13 69 Fokusaufnahme, break Y
SS00636 Plejaden 13/14-03-48 09x12 2 5m 3 17 13 69 +2m Y
SS00637 Praesepe 13/14-03-48 09x12 2 10m 3 17 13 69 +4m Y
SS00638 Castor & Pollux 13/14-03-48 09x12 6 23 69 Fokusaufnahme mit Prisma Y
SS00639 M 101 13/14-03-48 09x12 12m 6 17 69 Fokusaufnahme mit Stufenplatte Y
SS00640 M 101 13/14-03-48 09x12 30m 214 17 69 Fokusaufnahme mit Stufenplatte Y
SS00644 M 101 28/29-03-48 09x12 20m 4 69 Stufenplatte Y
SS00645 M 101 28/29-03-48 09x12 3m 4 69 Stufenplatte, Orient.aufnahme Y
SS00646 M 101 29/30-03-48 09x12 1-2/2/2-3 15m 15 4 69 Stufenplatte Y
SS00647 M 101 29/30-03-48 09x12 1-2/2/2-3 30m 214 4 69 Stufenplatte Y
SS00648 M 101 29/30-03-48 09x12 1-2/2/2-3 30m 199 4 69 Stufenplatte Y
SS00649 M 101 29/30-03-48 09x12 1-2/3/3-4 30m 199 4 69 Stufenplatte Y
SS00650 05/06-04-48 09x12 1m 4 69 Fokusaufnahme
SS00651 M 101 08/09-05-48 09x12 2/3-4/4 20m 6 4 69 Stufenplatte Y
SS00652 M 101 12/13-05-48 09x12 30m 199 17 56 Stufenplatte Y
SS00653 M 101 12/13-05-48 09x12 40m 199 17 69 Stufenplatte Y
SS00654 M 101 12/13-04-48 09x12 25m 110 17 69 Stufenplatte Y
SS00654a 15/16-04-48 09x12 OP 69 Fokusaufnahmemit beiden Prismen
SS00654b SA1 15/16-04-48 09x12 OP 15m 173 83 Polaufnahmemit beiden Prismen Y
SS00654c SA1 15/16-04-48 09x12 OP 30m 1 83 Polaufnahmemit beiden Prismen Y
SS00655 UY Cyg 29/30-07-48 09x12 10m 12 69 Polaufnahmemit beiden Prismen Y
SS00656 α Lyr 30/31-07-48 09x12 5m 12 96 Fokusaufnahme Y
SS00657 UY Cyg 30/31-07-48 09x12 3/2-3/2-3 5 8m 173 12 96 +2x6+2x3m, +BG12 Y
SS00658 31/01-07-48 09x12 2-3/2-3/2-3 4 6m 173 12 96 +6+2x2m, +BG12 Y
SS00659 UY Cyg 31/01-07-48 09x12 2-3/2-3/2-3 4 6m 173 12 96 +6+2x2m, +BG12 Y
SS00660 UY Cyg 31/01-07-48 09x12 2-3/2-3/2-3 4 6m 173 12 96 +6+2x2m, +BG12 Y
SS00661 UY Cyg 31/01-07-48 09x12 2-3/2-3/2-3 4 6m 173 12 96 +6+2x2m, +BG12 Y
SS00662 UY Cyg 31/01-07-48 09x12 2-3/2-3/2-3 4 6m 173 12 96 +6+2x2m, +BG12 Y
SS00663 α Lyr 01/02-08-48 09x12 7 12 69 Fokusaufnahme
SS00664 UY Cyg 01/02-08-48 09x12 2-3/3/3 4 6m 173 12 96 +6+2x2m, +BG12 Y
SS00665 S-Feld Andromeda-Nebel 01/02-08-48 09x12 2-3/3/3 5m 4 56 Y
SS00666 N-Feld Andromeda-Nebel 01/02-08-48 09x12 2-3/3/3 5m 4 69 Y
SS00667 UY Cyg 01/02-08-48 09x12 2-3/3/3 4 6m 173 24 96 +6+2x2m Y
SS00668 Andromeda-Nebel 01/02-08-48 09x12 2-3/3/3 4 5m 173 12 69 +3x4m, Polübertragung Y
SS00669 UY Cyg 04/05-08-48 09x12 2/2-3/2-3 4 6m 173 24 96 +6+2x2m, Y
SS00670 UY Cyg 11/12-08-48 09x12 4 6m 173 24 83 +6+2x2m, +BG12, neblig feucht Y
SS00671 UY Cyg 11/12-08-48 09x12 4 6m 173 24 83 +6+2x2m, +BG12, neblig Y
SS00672 UY Cyg 11/12-08-48 09x12 4 6m 173 24 83 +6+2x2m, +BG12, neblig Y
SS00673 UY Cyg 29/30-08-48 09x12 3-4/2-3/3 4 5m 173 24 96 +5+2x2m, +BG12, neblig Y
SS00674 Andromeda-Nebel 29/30-08-48 09x12 3-4/2-3/3 5m 173 12 69 +28cm Blende Y
SS00675 Andromeda-Nebel 29/30-08-48 09x12 3-4/2-3/3 5m 12 69 +28cm Blende Y
SS00676 Andromeda-Nebel 31/01-08-48 09x12 3/2-3/2-3 4 3m 6 4 56 +3x1m, +28cm Blende, Polübertragung Y
SS00677 Andromeda-Nebel 31/01-08-48 09x12 3/2-3/2-3 4 3m 4 56 +3x1m, +28cm Blende, Polübertragung Y
SS00678 Andromeda-Nebel 31/01-08-48 09x12 3/2-3/2-3 4 3m 4 56 +3x1m, +28cm Blende, Polübertragung Y
SS00679 Andromeda-Nebel 31/01-08-48 09x12 3/2-3/2-3 3 150s 6 4 56 +2x150s, +28cm Blende Y
SS00680 α Cyg 02/03-09-48 09x12 4/4/3 8m 6 4 56 X
SS00681 Andromeda-Nebel 07/08-09-48 09x12 3/3/3 30m 199 4 56 Y
SS00683 XX Cyg 09/10-09-48 09x12 1-2/2/2 5m 6 4 56 Y
SS00684 Andromeda-Nebel 09/10-09-48 09x12 1-2/2/2 2 28m 6 4 56 +4m Y
SS00685 Andromeda-Nebel 09/10-09-48 09x12 1-2/2/2 30m 6 4 56 Y
SS00686 Andromeda-Nebel 09/10-09-48 09x12 1-2/2/2 36m 6 4 56 Y
SS00687 Andromeda-Nebel 09/10-09-48 09x12 1-2/2/2 38m 6 4 56 Y
SS00688 γ Cas 13/14-09-48 09x12 2-3/3/3 5m 6 17 56 Y
SS00689 Andromeda-Nebel 13/14-09-48 09x12 2-3/3/3 44m 6 17 56 Korr.pl. beschlagen Y
SS00690 Andromeda-Nebel 27/28-09-48 09x12 5/5/4 2 5m 6 17 56 +5m Y
SS00691 Andromeda-Nebel 27/28-09-48 09x12 5/5/4 2 5m 6 17 56 +5m Y
SS00692 α Cyg 30/01-09-48 09x12 1-2/2/2 5m 6 17 56 Y
SS00693 Andromeda-Nebel 30/01-09-48 09x12 1-2/2/2 35m 6 17 56 +Skalenplatte Y
SS00694 Andromeda-Nebel 01/02-10-48 09x12 3-4/3/2-3 44m 6 17 56 Y
SS00695 Andromeda-Nebel 01/02-10-48 09x12 1/3/3 90m 6 17 56 +Skalenplatte Y
SS00696 Andromeda-Nebel 04/05-10-48 09x12 1/3/3 90m 199 17 56 +Skalenplatte Y
SS00697 Andromeda-Nebel 26/27-10-48 09x12 2/2-3/2-3 2 5m 6 17 56 +5m Y
SS00698 Andromeda-Nebel 04/05-11-48 09x12 4-5/3/2-3 30m 6 17 56 +Skalenplatte Y
SS00700 Andromeda-Nebel 05/06-11-48 09x12 1-2/2-3/5 84m 6 17 56 +Skalenplatte Y
SS00702 Andromeda-Nebel 06/07-11-48 09x12 3/3/3 35m 15 12 56 +Skalenplatte Y
SS00703 Andromeda-Nebel 08/09-11-48 09x12 2/3/2 5m 334 12 56 Y
SS00704 Andromeda-Nebel 08/09-11-48 09x12 2/3/2 5m 334 12 56 Y
SS00705 Andromeda-Nebel 08/09-11-48 09x12 2/3/2 5m 334 12 56 Y
SS00706 Andromeda-Nebel 08/09-11-48 09x12 2/3/2 45m 334 12 56 +Skalenplatte Y
SS00708 Andromeda-Nebel 08/09-11-48 09x12 2/3/2 12m 334 12 56 Y
SS00709 Andromeda-Nebel 25/26-11-48 09x12 2-3/3/3 30m 334 12 56 +Skalenplatte Y
SS00710 Andromeda-Nebel 25/26-11-48 09x12 3/3/3 20m 334 12 56 +Skalenplatte Y
SS00712 Andromeda-Nebel 01/02-12-48 09x12 3/2-3/2-3 10m 334 12 56 Y
SS00713 Andromeda-Nebel 01/02-12-48 09x12 3/2-3/2-3 90m 3 12 56 Y
SS00714 Andromeda-Nebel 02/03-12-48 09x12 1-2/3/3 60m 3 12 56 +Skalenplatte Y
SS00715 Andromeda-Nebel 02/03-12-48 06x09 1-2/3/3 60m 3 12 56 +Skalenplatte Y
SS00716 Andromeda-Nebel 02/03-12-48 09x12 1/3/3 60m 3 12 56 +Skalenplatte Y
SS00717 Andromeda-Nebel 02/03-12-48 06x09 1-2/3/3 60m 3 12 56 +Skalenplatte Y
SS00718 Andromeda-Nebel 02/03-12-48 06x09 2/2-3/2-3 60m 3 12 56 +Skalenplatte Y
SS00719 Andromeda-Nebel 07/08-12-48 06x09 3/3/2-3 59m 3 12 56 +Skalenplatte Y
SS00720 Andromeda-Nebel 19/20-12-48 06x09 2/2-3/2-3 60m 3 12 56 +Skalenplatte Y
SS00721 Andromeda-Nebel 19/20-12-48 09x12 2/2-3/2-3 10m 249 17 56 Y
SS00722 Andromeda-Nebel 19/20-12-48 09x12 2/2-3/2-3 4 3m 3 12 56 +3x3m, Polübertragung, S-Feld, 28 cm Y
SS00723 Andromeda-Nebel 21/22-12-48 06x09 1-2/2/2 60m 3 12 56 +Skalenplatte Y
SS00724 Andromeda-Nebel 21/22-12-48 06x09 1-2/2/2 60m 249 17 56 +Skalenplatte Y
SS00725 Andromeda-Nebel 21/22-12-48 09x12 1-2/2/2 10m 3 12 56 Y
SS00726 Andromeda-Nebel 21/22-12-48 06x09 1-2/2/2 10m 3 12 56 Y
SS00727 Andromeda-Nebel 21/22-12-48 09x12 1-2/2/2 4 3m 3 12 56 +3x3m, Polübertragung, S-Feld, 28 cm Y
SS00728 Andromeda-Nebel 21/22-12-48 06x09 1-2/2/2 10m 3 12 56 Y
SS00729 Andromeda-Nebel 21/22-12-48 06x09 2-3/3/3 45m 249 17 56 Y
SS00730 Andromeda-Nebel 27/28-12-48 06x09 2/2-3/2-3 60m 249 17 56 break Y
SS00731 Andromeda-Nebel 27/28-12-48 06x09 2/2-3/2-3 60m 249 17 56 Y
SS00732 Andromeda-Nebel 29/30-12-48 09x12 3/3/5 10m 3 12 56 Y
SS00733 Andromeda-Nebel 29/30-12-48 06x09 3/3/5 10m 3 12 56 Y
SS00734 Andromeda-Nebel 29/30-12-48 09x12 3/3/5 10m 3 12 56 Y
SS00735 Andromeda-Nebel 30/31-12-48 09x12 3/3/3 4 3m 3 12 56 +3x3m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00736 Andromeda-Nebel 30/31-12-48 09x12 3/3/3 4 3m 3 12 56 +3x3m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00737 Andromeda-Nebel 30/31-12-48 06x09 3/3/3 10m 249 12 56 Y
SS00739 Andromeda-Nebel 22/23-01-49 06x09 3-4/2/2 30m 249 17 56 Y
SS00740 Andromeda-Nebel 22/23-01-49 06x09 4/2/2 10m 249 17 56 Y
SS00741 Andromeda-Nebel 29/30-01-49 09x12 4/2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00742 Andromeda-Nebel 29/30-01-49 09x12 3/2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00743 Andromeda-Nebel 29/30-01-49 09x12 3/2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00744 Andromeda-Nebel 29/30-01-49 06x09 3/2/2 6m 3 12 56 S-Feld, Skala Y
SS00745 Andromeda-Nebel 29/30-01-49 09x12 3/2/2 6m 3 12 56 Polübertragung, S-Feld, Skala Y
SS00746 Andromeda-Nebel 30/31-01-49 09x12 3/2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00747 Andromeda-Nebel 30/31-01-49 09x12 /2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00748 Andromeda-Nebel 30/31-01-49 09x12 /2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00749 Andromeda-Nebel 30/31-01-49 09x12 /2/2 5m 3 12 56 Polübertragung, N-Feld, Skala Y
SS00750 Andromeda-Nebel 30/31-01-49 09x12 /2/2 5m 3 12 56 Polübertragung, N-Feld, Skala Y
SS00751 Andromeda-Nebel 31/01-01-49 09x12 2/2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00752 Andromeda-Nebel 31/01-01-49 09x12 2/2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00753 Andromeda-Nebel 31/01-01-49 09x12 2/2/2 4 2m 3 12 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00754 Andromeda-Nebel 31/01-01-49 06x09 2/2/2 5m 3 12 56 Polübertragung, S-Feld, Skala Y
SS00755 Andromeda-Nebel 31/01-01-49 09x12 5m 3 12 56 Polübertragung, S-Feld, Skala Y
SS00756 Andromeda-Nebel 31/01-01-49 06x09 5m 3 12 56 Polübertragung, S-Feld, Skala Y
SS00757 Andromeda-Nebel 31/01-01-49 09x12 5m 3 12 56 Polübertragung, S-Feld, Skala Y
SS00758 Andromeda-Nebel 31/01-01-49 09x12 2/2/2 5m 6 4 56 Y
SS00759 Praesepe 31/01-01-49 09x12 2/2/2 2m 6 4 56 Y
SS00760 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 09x12 2/2/2 4 2m 6 4 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00761 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 09x12 2/2/2 4 2m 6 4 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00762 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 09x12 2/2/2 4 2m 6 4 56 +3x2m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00763 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 09x12 2/2/2 4 2m 6 4 56 +3x2m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00764 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 09x12 2/2/2 4 2m 6 4 56 +3x2m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00765 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 09x12 2/2/2 4 2m 6 4 56 +3x2m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00766 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 06x09 2/2/2 5m 6 4 56 S-Feld, Skala Y
SS00767 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 06x09 2/2/2 5m 6 4 56 S-Feld, Skala Y
SS00768 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 06x09 2/2/2 5m 6 4 56 S-Feld, Skala Y
SS00769 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 06x09 2/2/2 5m 6 4 56 S-Feld, Skala Y
SS00770 Andromeda-Nebel 01/02-02-49 09x12 2/2/2 5m 249 17 56 Y
SS00771 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 5m 249 17 56 Y
SS00772 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 4 1m 6 4 56 +3x1m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00773 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 4 1m 6 4 56 +3x1m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00774 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 4 1m 15 4 56 +3x1m, Polübertragung, S-Feld Y
SS00775 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 4 1m 6 4 56 +3x1m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00776 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 4 1m 6 4 56 +3x1m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00777 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 4 1m 6 4 56 +3x1m, Polübertragung, N-Feld Y
SS00778 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 4 150s 249 17 56 +3x150s, Polübertragung, S-Feld Y
SS00779 Andromeda-Nebel 02/03-02-49 09x12 2/2/2 4 150s 249 17 56 +3x150s, Polübertragung, S-Feld Y
SS00779b 17/18-02-49 09x12 2/2/2 1m 15 4 56 Testaufnahme Y
SS00779c 17/18-02-49 09x12 2/2/2 1m 15 4 56 Testaufnahme Y
SS00779d 17/18-02-49 09x12 2/2/2 1m 15 4 56 Testaufnahme Y
SS00780 Andromeda-Nebel 22/23-02-49 09x12 2/3/3 3 150s 249 17 56 +2x150s, Polübertragung, S-Feld Y
SS00781 Andromeda-Nebel 02/03-03-49 06x09 2-3/3/2 10m 249 17 56 S-Feld, Skala Y
SS00782 Andromeda-Nebel 02/03-03-49 06x09 2-3/3/2 10m 249 17 56 S-Feld, Skala Y
SS00783 Andromeda-Nebel 02/03-03-49 06x09 2-3/3/2 10m 249 17 56 S-Feld, Skala Y
SS00784 Andromeda-Nebel 02/03-03-49 06x09 2-3/3/2 10m 249 17 56 S-Feld, Skala Y
SS00785 Andromeda-Nebel 03/04-03-49 09x12 2/2/2 5m 6 4 56 Y
SS00786 Andromeda-Nebel 03/04-03-49 09x12 2/2/2 5m 6 4 56 Y
SS00787a 03/04-03-49 09x12 2/2/2 6 4 56 Fokusaufnahme Y
SS00787b 03/04-03-49 09x12 2/2/2 6 12 56 Fokusaufnahme
SS00788b 03/04-03-49 09x12 2/2/2 6 4 56 Fokusaufnahme
SS00788c 03/04-03-49 09x12 2/2/2 6 12 56 Fokusaufnahme
SS00789a 03/04-03-49 09x12 2/2/2 6 17 13 56 Fokusaufnahme
SS00789b 03/04-03-49 09x12 2/2/2 6 17 6 56 Fokusaufnahme
SS00789c 03/04-03-49 09x12 2/2/2 6 17 2 56 Fokusaufnahme
SS00791 Praesepe 03/04-03-49 09x12 1/3/3 2 10m 139 17 13 56 +2m Y
SS00795a Pol 04/05-03-49 09x12 2/2/2 3m 3 12 56 abgeblendet 28 cm Y
SS00795b Pol 04/05-03-49 09x12 2/2/2 3m 3 12 56 abgeblendet 28 cm Y
SS00796 Praesepe 04/05-03-49 09x12 2/2/2 2m 3 17 12 56 Y
SS00798 Praesepe 04/05-03-49 09x12 2/2/2 2 2m 6 17 12 56 +2m Y
SS00799 Praesepe 04/05-03-49 09x12 2/2/2 2 2m 6 17 2 56 +2m Y
SS00800 Praesepe 04/05-03-49 09x12 2/2/2 2 10m 6 17 2 56 +1m Y
SS00807 Plejaden 23/24-03-49 09x12 2 10m 6 17 2 56 +1m Y
SS00808 Praesepe 23/24-03-49 09x12 2 10m 6 17 6 56 +1m Y
SS00812 Praesepe 24/25-03-49 09x12 1-2/2-3/2-3 5m 3 17 12 56 Y
SS00813 Praesepe 24/25-03-49 09x12 1-2/2-3/2-3 8m 249 17 17 56 Y
SS00814 Praesepe 24/25-03-49 09x12 1-2/2-3/2-3 8m 199 17 17 56 Y
SS00815 Praesepe 24/25-03-49 09x12 1-2/3-4/3-4 4m 199 17 4 56 Y
SS00816 Praesepe 24/25-03-49 09x12 1-2/2-3/2-3 4m 6 17 4 56 Y
SS00825b 28/29-03-49 cifi9 344 13 56 Fokusaufnahme
SS00826 28/29-03-49 cifi9 344 56 Fokusaufnahme, Doppelprisma
SS00827a Coma 28/29-03-49 cifi9 150s 344 56 Aeropan, Filmvergleich
SS00827b Coma 28/29-03-49 cifi9 1/2/2 150s 344 56 Panchrom C, Filmvergleich
SS00828 NGC 4147 28/29-03-49 cifi9 1/2/2 20m 344 13 56 X
SS00830 Coma 28/29-03-49 cifi9 1/2/2 OP 30m 344 69 Doppelprisma Y
SS00832 Nebelhaufen 29/30-03-49 cifi9 1/2/2 20m 344 56 X
SS00834 Nebelhaufen Coma 31/01-03-49 cifi9 2/2/2 20m 344 56 X
SS00835 Nebelhaufen Coma 31/01-03-49 cifi9 2/2/2 OP 20m 344 56 Doppelprisma Y
SS00836 Coma 16/17-04-49 09x12 2/2/2 12m 6 17 6 56 Y
SS00837 Coma 16/17-04-49 09x12 12m 6 17 6 56 Y
SS00838 Coma 16/17-04-49 09x12 2/2/2 10m 334 17 13 56 Y
SS00839 Praesepe 24/25-04-49 09x12 4 2m 6 56 +3x2m, Wolken Y
SS00842 30/01-04-49 09x12 1/2-3/2-3 OP 249 56 Fokusaufnahme X
SS00843 30/01-04-49 09x12 1/2-3/2-3 OP 249 16 56 Fokusaufnahme X
SS00844 Nebelfeld im Coma 01/02-05-49 09x12 1/3/3 OP 20m 249 56 X
SS00845 Nebelfeld im Coma 01/02-05-49 09x12 1/3/3 OP 40m 249 16 56 X
SS00846 Coma Sternhaufen 01/02-05-49 09x12 1/3/3 OP 5m 249 16 56 X
SS00847 Coma Sternhaufen 01/02-05-49 09x12 1/3/3 OP 5m 3 16 56 X
SS00848 Coma Sternhaufen 01/02-05-49 09x12 OP 249 56 Fokusaufnahme X
SS00849 Coma Sternhaufen 02/03-05-49 09x12 OP 260 16 56 Fokusaufnahme X
SS00850 02/03-05-49 cifi9 1/2-3/2-3 OP 249 16 56 Fokusaufnahme Y
SS00851 Nebelfeld im Coma 02/03-05-49 cifi9 1/2-3/2-3 OP 40m 249 16 56 Y
SS00852 Ringnebel (Leier) 22/23-07-49 09x12 4-5 25m 6 6 63 Y
SS00853b Ringnebel (Leier) 24/25-07-49 09x12 2 35m 249 6 63 Y
SS00853 Ringnebel (Leier) 23/24-07-49 09x12 4-5 105m 6 6 63 Y
SS00854a Andromeda-Nebel 22/23-08-49 06x09 3-4/3/3 5m 3 12 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00854b Andromeda-Nebel 22/23-08-49 06x09 3-4/3/3 3m 3 12 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00854c Andromeda-Nebel 22/23-08-49 06x09 3-4/3/3 3m 3 12 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00854d Andromeda-Nebel 22/23-08-49 06x09 3-4/3/3 1m 3 12 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00855 Andromeda-Nebel 22/23-08-49 09x12 3-4/3/3 60m 3 12 56 Skalenplatte und Keil X
SS00856a Andromeda-Nebel 23/24-08-49 06x09 60m 3 12 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00856b Andromeda-Nebel 23/24-08-49 06x09 90m 3 12 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00859 Andromeda-Nebel 14/15-10-49 06x09 2/2/2 20m 6 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00860 Andromeda-Nebel 19/20-10-49 06x09 2/2/2 90m 6 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00861 Andromeda-Nebel 19/20-10-49 09x12 2/2/2 20m 6 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00862 Andromeda-Nebel 19/20-10-49 09x12 2/2/2 20m 3 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00863 Andromeda-Nebel 19/20-10-49 09x12 2/2/2 20m 6 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00864 Andromeda-Nebel 20/21-10-49 09x12 2/2/2 90m 6 4 56 Skalenplatte und Keil, 28cm Y
SS00865 Andromeda-Nebel 20/21-10-49 09x12 2/2/2 90m 6 4 56 Skalenplatte und Keil, 28cm Y
SS00866 Andromeda-Nebel 20/21-10-49 09x12 2/2/2 90m 6 4 56 Skalenplatte und Keil, 28cm Y
SS00867 Andromeda-Nebel 20/21-10-49 09x12 2/2/2 90m 3 4 56 Skalenplatte und Keil, 28cm Y
SS00868 Andromeda-Nebel 22/23-10-49 06x09 2/2/2 15m 6 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00869 Andromeda-Nebel 24/25-10-49 06x09 2/2/2 20m 6 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00870 Plejaden/Andromeda-Nebel 24/25-10-49 09x12 2/2/2 2 3m 6 4 56 +3m, Übertragung X
SS00871 Plejaden/Andromeda-Nebel 24/25-10-49 09x12 2/2/2 20m 4 56 Übertragung Y
SS00872 Plejaden/Andromeda-Nebel 24/25-10-49 09x12 2/2/2 20m 4 56 Übertragung Y
SS00873 Plejaden/Andromeda-Nebel 24/25-10-49 09x12 2/2/2 20m 4 56 Übertragung Y
SS00874 Plejaden/Andromeda-Nebel 27/28-10-49 09x12 2/2/2 20m 4 56 Übertragung Y
SS00875 Plejaden/Andromeda-Nebel 27/28-10-49 09x12 2/2/2 19m 4 56 Übertragung Y
SS00876 Plejaden/Andromeda-Nebel 27/28-10-49 09x12 2/2/2 27m 4 56 Übertragung Y
SS00877 Plejaden/Andromeda-Nebel 27/28-10-49 09x12 2/2/2 20m 4 56 Übertragung Y
SS00878 Andromeda-Nebel 27/28-10-49 09x12 2/2/2 5m 6 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00879 Andromeda-Nebel 27/28-10-49 09x12 2/2/2 5m 6 4 56 Skalenplatte und Keil Y
SS00880b Plejaden 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00881a Plejaden 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00881b Andromeda-Nebel 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00882a Andromeda-Nebel 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00882b Plejaden 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00883a Plejaden 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00883b Andromeda-Nebel 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00884a Andromeda-Nebel 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00884b Plejaden 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00885a Plejaden 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00885b Andromeda-Nebel 19/20-12-49 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00886a Andromeda-Nebel 19/20-12-50 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00886b Plejaden 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00887a Plejaden 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00887b Andromeda-Nebel 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00888a Andromeda-Nebel 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00888b Plejaden 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00889a Plejaden 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00889b Andromeda-Nebel 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00890a Andromeda-Nebel 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00890b Plejaden 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00891a Andromeda-Nebel 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00891b Plejaden 19/20-01-50 09x12 10m 12 56 28cm Blende Y
SS00892 Plejaden 19/20-01-50 09x12 3m 6 2 69 Y
SS00893 Plejaden 19/20-01-50 09x12 2 3m 6 2 69 +1m Y
SS00894 Plejaden 19/20-01-50 09x12 2 3m 6 2 69 +1m Y
SS00895 Coma 19/20-01-50 09x12 1/2/3 4 3m 2 5 +3x3m Y
SS00896 Coma 19/20-01-50 09x12 1/2/2 4 5m 6 2 5 +3x5m Y
SS00897 Coma 19/20-01-50 09x12 1/2/2 4 5m 6 2 5 +3x5m Y
SS00898 Coma 19/20-01-50 09x12 1/2/2 4 6m 6 2 5 +3x6m Y
SS00899 Coma 19/20-01-50 09x12 1/2/2 4 5m 6 2 5 +3x5m Y
SS00900 Andromeda-Nebel 20/21-01-50 09x12 10m 17 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00901 Plejaden 20/21-01-50 09x12 10m 17 56 28cm Blende Y
SS00902 Plejaden 20/21-01-50 09x12 10m 17 56 28cm Blende Y
SS00903a Andromeda-Nebel 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00903b Plejaden 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 28cm Blende Y
SS00904a Andromeda-Nebel 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00904b Plejaden 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 28cm Blende Y
SS00905b Andromeda-Nebel 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00906b Andromeda-Nebel 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00907a Andromeda-Nebel 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00907b Plejaden 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 28cm Blende Y
SS00908a Andromeda-Nebel 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00908b Plejaden 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 28cm Blende Y
SS00909a Plejaden 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 28cm Blende Y
SS00909b Andromeda-Nebel 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00910a Plejaden 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 28cm Blende Y
SS00910b Andromeda-Nebel 24/25-01-50 09x12 1m 4 56 Nordfeld, 28cm Blende Y
SS00911 Coma 24/25-01-50 09x12 1/4/4 4 6m 6 2 5 +3x6m Y
SS00912 Coma +Praesepe 24/25-01-50 09x12 1/3/3 2 10m 6 2 5 +10m Y
SS00913 Coma 24/25-01-50 09x12 1/3/3 4 6m 6 2 5 +3x6m Y
SS00914 Coma 24/25-01-50 09x12 1/4/4 4 6m 6 2 5 +3x6m Y
SS00915 Coma 24/25-01-50 09x12 1/4/4 4 5m 6 2 5 +3x5m Y
SS00916a Plejaden 05/06-02-50 09x12 3m 17 56 28cm Blende Y
SS00916b Andromeda-Nebel 05/06-02-50 09x12 3m 17 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00917a Andromeda-Nebel 05/06-02-50 09x12 3m 17 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00917b Plejaden 05/06-02-50 09x12 3m 17 56 28cm Blende Y
SS00918a Plejaden 07/08-02-50 09x12 3m 17 56 28cm Blende Y
SS00918b Andromeda-Nebel 07/08-02-50 09x12 3m 17 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00918c Andromeda-Nebel 07/08-02-50 09x12 3m 17 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00919a Plejaden 17/18-02-50 09x12 3m 17 56 28cm Blende Y
SS00919b Plejaden 17/18-02-50 09x12 3m 17 56 28cm Blende Y
SS00920a Plejaden 17/18-02-50 09x12 3m 17 56 28cm Blende Y
SS00920b Andromeda-Nebel 17/18-02-50 09x12 5m 17 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00921a Andromeda-Nebel 17/18-02-50 09x12 2/2/2 5m 17 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00921b Plejaden 17/18-02-50 09x12 2/2/2 5m 17 56 28cm Blende Y
SS00922a Andromeda-Nebel 17/18-02-50 09x12 2/2/2 5m 17 56 Südfeld, 28cm Blende Y
SS00922b Plejaden 17/18-02-50 09x12 2/2/2 5m 17 56 28cm Blende Y
SS00925 α Gem 18/19-03-50 09x12 OP 3m 6 23 84 3fach verbreitert Y
SS00927 Uma Feld 18/19-03-50 09x12 OP 10m 6 23 84 Y
SS00928 Uma Feld 18/19-03-50 09x12 2/3/2 OP 30m 6 23 84 Y
SS00929 Coma 18/19-04-50 09x12 OP 10m 6 24 84 Y
SS00930 Micz 308/9 19/20-04-50 09x12 4 OP 10m 6 23 84 +3x10m, Anschluss X
SS00931 HD175225-HD157214 19/20-04-50 09x12 4 OP 10m 6 23 84 +10m, +2x5m, Anschluss X
SS00932 Coma 09/10-05-50 09x12 10m 6 43 2 84 Y
SS00933 Coma 09/10-05-50 09x12 10m 6 43 2 84 Y
SS00934 Pol 09/10-05-50 09x12 2 10m 6 43 2 84 +1m Y
SS00935 Pol 09/10-05-50 09x12 2 10m 6 43 2 84 +1m Y
SS00936 Coma 09/10-05-50 09x12 10m 6 43 2 84 Y
SS00937 Coma 09/10-05-50 09x12 10m 6 43 2 84 Y
SS00938 Coma 09/10-05-50 09x12 2-3/3 OP 10m 6 23 84 X
SS00939 Coma 09/10-05-50 09x12 2-3/3 OP 10m 6 24 84 X
SS00940 α CrB + β UMi 11/12-05-50 09x12 1/1/1-2 30 OP 12s 273 43 84 +29x12s, abba X
SS00941 α CrB + ξ Her 11/12-05-50 09x12 1/1/1-2 30 OP 90s 43 84 +29x90s, abba X
SS00942 ξ Her + β UMi 11/12-05-50 09x12 2/2 2 OP 3m 273 84 +1m X
SS00943 ξ Her + β UMi 13/14-05-50 09x12 2/2/2 4 2m 6 20 56 +3x2m Y
SS00945 ξ Her + β UMi 13/14-05-50 09x12 2/2 4 OP 2m 6 23 84 +3x2m, abba X
SS00946 ξ Her + β Dra 13/14-05-50 09x12 2/2 4 OP 2m 6 24 84 +3x2m, abba X
SS00947 β Dra + γ Dra 13/14-05-50 09x12 2/2 4 OP 2m 6 24 84 +3x2m, abba X
SS00948 Coma 14/15-05-50 09x12 OP 3m 6 24 84 X
SS00949 Coma 14/15-05-50 09x12 OP 10m 6 43 84 X
SS00950 Coma 14/15-05-50 09x12 OP 30m 6 43 84 X
SS00950a Pol 14/15-05-50 09x12 3m 43 4 84 +GG13 Y
SS00951 Coma 14/15-05-50 09x12 3-5/2 OP 3m 6 24 84 Y
SS00952 Coma 17/18-05-50 09x12 2-3/2 OP 10m 6 24 84 X
SS00953 Coma 17/18-05-50 09x12 2/2 OP 10m 6 24 84 X
SS00954 Coma 17/18-05-50 09x12 2/2 OP 10m 6 24 84 X
SS00955 Pol 17/18-05-50 09x12 3m 3 43 84 Cirrus Y
SS00955a Probeaufnahmen 01/02-06-50 cifi9 84
SS00955b Probeaufnahmen 01/02-06-50 cifi9 84
SS00955c Probeaufnahmen 01/02-06-50 cifi9 84
SS00955d Probeaufnahmen 01/02-06-50 cifi9 84
SS00955e Probeaufnahmen 01/02-06-50 cifi9 84
SS00955f Probeaufnahmen 01/02-06-50 cifi9 84
SS00955g Probeaufnahmen 01/02-06-50 cifi9 84
SS00955h Probeaufnahmen 01/02-06-50 cifi9 84
SS00955i Probeaufnahmen 05/06-06-50 cifi9 84 Korrektionsplatte
SS00955k Probeaufnahmen 05/06-06-50 cifi9 84 Korrektionsplatte
SS00955l Probeaufnahmen 05/06-06-50 cifi9 84 Korrektionsplatte
SS00955m Probeaufnahmen 05/06-06-50 cifi9 84 Korrektionsplatte
SS00955n Probeaufnahmen 05/06-06-50 09x12 84
SS00955o Probeaufnahmen 06/07-06-50 09x12 84
SS00956a Micz 540/Schlas 8927 10/11-08-50 09x12 2-3/3 OP 20m 6 24 84 X
SS00956b ξ Aur 11/12-08-50 cifi9 2/2/ OP 30s 344 44 2 97 Y
SS00957 Micz 538/Schlas 8874 14/15-08-50 09x12 2-5/2 OP 28m 6 24 84 X
SS00958 23:28.0 +39:10 Micz 540/Schlas 8927 14/15-08-50 09x12 2/2 OP 30m 6 24 84 X
SS00961 21:02.0 +52:15 Micz 480/Schlas 8072 18/19-08-50 09x12 2/2-3 OP 45m 6 24 84 X
SS00962 23:22.0 +48:30 Micz 538/Schlas 8874 20/21-08-50 09x12 1-2/2 OP 30m 6 24 84 X
SS00963 00:08.0 +35:20 Micz 555/Schlas 17 20/21-08-50 09x12 2/2-3 OP 45m 6 24 84 X
SS00964 00:36.0 +28:30 Micz 14/Schlas 134 20/21-08-50 09x12 2/2 OP 10m 6 24 84 X
SS00965a γ Cyg 25/26-08-50 09x12 3/3/2 30s 6 4 69 Y
SS00965b γ Cyg 25/26-08-50 09x12 3/3/2 30s 6 4 69 Y
SS00965c γ Cyg 25/26-08-50 09x12 3/3/2 30s 6 4 69 Y
SS00966a γ Cyg 25/26-08-50 09x12 3/3/2 30s 6 17 69 Y
SS00966b γ Cyg 25/26-08-50 09x12 3/3/2 30s 6 17 69 Y
SS00966c γ Cyg 25/26-08-50 09x12 3/3/2 30s 6 17 69 Y
SS00967a 29/30-08-50 09x12 3/3/2 30s 6 4 69 Fokusaufnahme
SS00967b γ Cyg 29/30-08-50 09x12 3/3/2 30s 6 4 69 Y
SS00968 γ Cyg 29/30-08-50 09x12 1/1 30s 6 4 69 Korrektionsplatte verschoben Y
SS00969 γ Cyg 30/31-08-50 09x12 4/3/2 30s 6 4 69 Korrektionsplatte Normallage Y
SS00970 γ Cyg 30/31-08-50 09x12 4/3/2 30s 6 4 97 KP Normallage Y
SS00971 γ Cyg 01/02-09-50 09x12 2/2/2 30s 6 4 97 KP Normallage, 30cm Blende versch. Y
SS00972 γ Cyg 01/02-09-50 09x12 2/2/2 30s 6 4 97 KP Normallage, 30cm Blende versch. Y
SS00973 γ Cyg 01/02-09-50 09x12 2/2/2 30s 6 4 97 KP Normallage, 30cm Blende Y
SS00974 γ Cyg 01/02-09-50 09x12 2/2/2 30s 6 4 97 KP Normallage, 30cm Blende Y
SS00990a Plejaden 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende Y
SS00990b Andromedanebel 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS00991a Andromedanebel 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS00991b Plejaden 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 12 69 28cm Blende Y
SS00992a Plejaden 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende Y
SS00992b Andromedanebel 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS00993a Andromedanebel 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS00993b Plejaden 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende Y
SS00994a Plejaden 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende Y
SS00994b Andromedanebel 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS00995a Andromedanebel 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS00995b Plejaden 21/22-10-50 09x12 2/2/2 5m 3 12 69 28cm Blende Y
SS00998a Andromedanebel 07/08-10-50 09x12 3/3/3 3m 249 17 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS00998b Plejaden 07/08-11-50 09x12 3m 17 69 28cm Blende Y
SS00999a Plejaden 07/08-11-50 09x12 3m 17 69 28cm Blende Y
SS00999b Andromedanebel 07/08-11-50 09x12 3m 17 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS01003a Plejaden 08/09-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende Y
SS01003b Andromedanebel 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS01004a Andromedanebel 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS01004b Plejaden 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende Y
SS01005a Plejaden 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende Y
SS01005b Andromedanebel 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS01006a Andromedanebel 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende, Südfeld Y
SS01006b Plejaden 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende Y
SS01007a Plejaden 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende Y
SS01007b Andromedanebel 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01008a Andromedanebel 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01008b Plejaden 08/09-12-50 09x12 5m 17 69 28cm Blende Y
SS01010a Plejaden 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende Y
SS01010b Andromedanebel 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01011a Andromedanebel 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01011b Andromedanebel 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01012a Plejaden 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende Y
SS01012b Andromedanebel 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01013a Andromedanebel 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01013b Plejaden 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende Y
SS01014a Plejaden 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende Y
SS01014b Andromedanebel 28/29-12-50 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01017a Andromedanebel 30/31-01-51 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01017b Plejaden 30/31-01-51 09x12 2/2/2 3 5m 249 17 69 +2x5m, 28cm Blende Y
SS01018a Andromedanebel 30/31-01-51 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01018b Plejaden 30/31-01-51 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende Y
SS01019a Plejaden 30/31-01-51 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende Y
SS01019b Andromedanebel 30/31-01-51 09x12 2/2/2 5m 249 17 69 28cm Blende, Nordfeld Y
SS01020a Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01020b Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01021a Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01021b Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01022a Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01022b Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01023a Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01023b Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01024a Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01024b Hyaden 30/31-01-51 cifi9 2/2/2 4m 225 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01030 Coma 02/03-02-51 cifi9 3/2-3 OP 45m 225 24 84 Y
SS01031 Coma 02/03-02-51 cifi9 3/2-3 OP 30m 225 24 84 Y
SS01032 Coma 02/03-02-51 cifi9 3/2-3 OP 15m 225 24 84 Y
SS01033b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 225 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01035a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 225 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01035b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01036a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01036b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01037a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01037b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01038a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01038b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01039b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01040a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01041a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01041b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01042a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01042b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01043a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01043b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01044a Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Nordfeld X
SS01044b Hyaden 07/08-02-51 cifi9 2/2/2-3 90s 69 28cm Blende, Südfeld X
SS01063 Coma 02/03-03-51 cifi9 2/3 OP 15m 225 24 84 Y
SS01064 Coma 02/03-03-51 cifi9 2/3 OP 15m 225 24 84 Y
SS01070 Andromedanebel 04/05-03-51 09x12 2/2/2 60s 6 4 69 Südfeld X
SS01071 Andromedanebel 04/05-03-51 09x12 2/2/2 5m 6 4 69 Südfeld, Skala X
SS01072 Andromedanebel 04/05-03-51 09x12 2/2/2 5m 6 4 69 Südfeld, Skala X
SS01073 Andromedanebel 04/05-03-51 09x12 2/2/2 5m 6 4 69 Südfeld, Skala X
SS01075 Andromedanebel 06/07-03-51 09x12 2-3/2-3/2-3 1m 15 4 69 Südfeld, Skala X
SS01076 Andromedanebel 06/07-03-51 09x12 2-3/2-3/2-3 1m 15 4 69 Südfeld, Skala X
SS01077 Andromedanebel 06/07-03-51 09x12 2-3/2-3/2-3 5m 15 4 69 Südfeld, Skala X
SS01078 Andromedanebel 06/07-03-51 09x12 2-3/2-3/2-3 5m 15 4 69 Südfeld, Skala X
SS01087 Coma 07/08-03-51 cifi9 3/2-3 OP 15m 225 24 84 Y
SS01088 Coma 07/08-03-51 cifi9 3/2-3 OP 15m 225 24 84 Y
SS01091 Coma 05/06-04-51 cifi9 4/3 OP 21m 225 24 84 Y
SS01092 Coma 05/06-04-51 cifi9 3/3 OP 390s 225 24 84 Y
SS01093 Coma 08/09-04-51 cifi9 2-3/2 OP 11m 225 24 84 Y
SS01094 Coma 08/09-04-51 cifi9 2-3/2 OP 40m 225 24 84 Y
SS01094a Coma 08/09-04-51 cifi9 2-3/2 OP 10m 225 84 16° Prisma Y
SS01107 Coma 24/25-04-51 cifi9 2-3/2 OP 30m 225 84 16° Prisma Y
SS01108 Coma 24/25-04-51 cifi9 2-3/2 OP 30m 225 84 16° Prisma Y
SS01109 Coma 24/25-04-51 cifi9 2-3/2 OP 5m 225 84 16° Prisma Y
SS01116a Coma 11/12-05-51 cifi9 2/3/3 OP 15m 140 24 84 Y
SS01116b Coma 11/12-05-51 cifi9 2/3/3 OP 15m 27 24 84 Y
SS01116c Coma 11/12-05-51 cifi9 2/3/3 OP 15m 225 24 84 Y
SS01116d Coma 11/12-05-51 cifi9 2/3/3 OP 15m 225 24 84 Y
SS01121a 18/19-08-51 cifi9 9 10s 84 +8x10s, Fokusaufnahme, Koor.-Platte v. Ohlmüller
SS01121b 18/19-08-51 cifi9 7 10s 84 +6x10s, Fokusaufnahme, Koor.-Platte v. Ohlmüller
SS01121c 18/19-08-51 cifi9 9 10s 84 +8x10s, Fokusaufnahme, Koor.-Platte v. Ohlmüller
SS01121d 18/19-08-51 cifi9 90s 84 Fokusaufnahme, Koor.-Platte v. Ohlmüller X
SS01121e 18/19-08-51 cifi9 90s 84 Fokusaufnahme, Koor.-Platte v. Ohlmüller X
SS01122 Andromedanebel 23/24-08-51 cifi9 2/2/2 90s 225 56 Blende 28cm X
SS01123 Andromedanebel 23/24-08-51 cifi9 2/2/2 90s 225 12 56 Blende 28cm X
SS01124 Andromedanebel 23/24-08-51 cifi9 2/2/2 90s 225 12 56 Blende 28cm X
SS01125 Andromedanebel 23/24-08-51 cifi9 2/2/2 90s 225 12 56 Blende 28cm X
SS01164 Andromedanebel 02/03-10-51 cifi9 1-2/2/3 10m 145 12 56 Blende 28cm X
SS01165 Andromedanebel 02/03-10-51 cifi9 1-2/2/3 10m 145 12 56 Blende 28cm X
SS01166 Andromedanebel 02/03-10-51 cifi9 1-2/2/3 10m 145 12 56 Blende 28cm X
SS01167 Andromedanebel 02/03-10-51 cifi9 1-2/2/3 10m 145 12 56 Blende 28cm X
SS01168 Andromedanebel 02/03-10-51 cifi9 1-2/2/3 10m 145 12 56 Blende 28cm X
SS01169 Andromedanebel 02/03-10-51 cifi9 1-2/2/3 10m 145 12 56 Blende 28cm X
SS01170 Andromedanebel 03/04-10-51 cifi9 1-2/2/3 6m 225 17 56 Blende 28cm X
SS01171 Andromedanebel 03/04-10-51 cifi9 1-2/2/3 6m 225 17 56 Blende 28cm X
SS01172 Andromedanebel 03/04-10-51 cifi9 1-2/2/3 6m 225 17 56 Blende 28cm X
SS01173 Andromedanebel 03/04-10-51 cifi9 1-2/2/3 6m 225 17 56 Blende 28cm X
SS01174 Andromedanebel 03/04-10-51 cifi9 1-2/2/3 6m 225 17 56 Blende 28cm X
SS01175 Andromedanebel 03/04-10-51 cifi9 1-2/2/3 6m 225 17 56 Blende 28cm X
SS01194 Andromedanebel 07/08-10-51 cifi9 1-2/3/3-4 60m 140 12 56 Blende 28cm X
SS01195 Andromedanebel 07/08-10-51 06x09 1-2/3/3-4 60m 249 17 56 Skalenplatte Y
SS01244 Coma 16/17-03-52 cifi9 3/2/ OP 30m 225 24 84 Y
SS01245 Coma 16/17-03-52 cifi9 2-3/2/ OP 10m 225 24 84 Y
SS01247 Coma 18/19-03-52 cifi9 2/2/ OP 20m 225 24 84 Y
SS01248 Coma 18/19-03-52 cifi9 2/2/ OP 20m 225 24 84 Y
SS01249 Coma 18/19-03-52 cifi9 2/2/ OP 20m 225 24 84 Y
SS01253 11:55.0 +48:20 Komet Schaumasse 19/20-03-52 cifi9 1-2/2-3/ OP 60m 225 23 84 Y
SS01254 Coma 19/20-03-52 cifi9 1-2/2-3/ OP 42m 225 23 84 Y
SS01257a 12:05.0 +42:44 Komet Schaumasse 28/29-03-52 cifi9 1-2/2-3/ 18m 225 84 X
SS01257b 12:05.0 +42:44 Komet Schaumasse 28/29-03-52 cifi9 2/3/ OP 40m 225 24 84 Y
SS01257c 12:05.0 +42:44 Komet Schaumasse 28/29-03-52 cifi9 2/3/ OP 32m 225 23 84 Y
SS01264 Coma 16/17-04-52 cifi9 2/2/ OP 20m 225 24 84 Y
SS01265 Coma 16/17-04-52 cifi9 2/2/ OP 20m 225 24 84 Y
SS01266 Coma 16/17-04-52 cifi9 2/2/ OP 20m 225 24 84 Y
SS01269 Coma 17/18-04-52 cifi9 2/2/ OP 50m 225 23 84 Y
SS01270 Coma 17/18-04-52 cifi9 2/2/ OP 60m 225 23 84 Y
SS01271 Coma 17/18-04-52 cifi9 2-3/2/ OP 60m 225 23 84 Y
SS01273 Coma 18/19-04-52 cifi9 2/2/ OP 75m 225 23 84 Y
SS01274 Coma 18/19-04-52 cifi9 2/2/ OP 75m 225 23 84 Y
SS01276 Plan.Neb. NGC 6826 18/19-04-52 cifi9 1-2/2/ OP 40m 225 23 84 Y
SS01277 Coma 19/20-04-52 cifi9 3/2/ OP 60m 225 23 84 Y
SS01278 Coma 19/20-04-52 cifi9 3/2/ OP 60m 225 23 84 Y
SS01280 Plan.Neb. NGC 6826 18/19-04-52 cifi9 2/2/ OP 40m 225 23 84 Y
SS01281 Andromedanebel 03/04-08-52 09x12 1-2/3/3-4 5m 12 56 +Keil+Skalenplatte Y
SS01282 Andromedanebel 03/04-08-52 09x12 1-2/3/3-4 5m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01283 Andromedanebel 03/04-08-52 09x12 1-2/3/3-4 5m 12 56 +Keil+Skalenplatte Y
SS01284 Andromedanebel 03/04-08-52 09x12 1-2/3/3-4 5m 12 56 +Keil+Skalenplatte Y
SS01285 Andromedanebel 03/04-08-52 09x12 1-2/3/3-4 5m 12 56 +Keil+Skalenplatte Y
SS01286 Andromedanebel 13/14-08-52 09x12 1-2/2/2 3m 3 12 56 +Keil+Skalenplatte Y
SS01287 Andromedanebel 13/14-08-52 09x12 1-2/2/2 5m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01288 Andromedanebel 13/14-08-52 09x12 1-2/2/2 5m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01289 Andromedanebel 13/14-08-52 09x12 1-2/2/2 5m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01290 Andromedanebel 13/14-08-52 09x12 1-2/2/2 5m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01291 Andromedanebel 14/15-08-52 09x12 1-2/2/2 20m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01292 Andromedanebel 14/15-08-52 09x12 1-2/2/2 15m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01293 Andromedanebel 14/15-08-52 09x12 1-2/2/2 5m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01294 Andromedanebel 16/17-08-52 09x12 1-2/2/2 5m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01295 Andromedanebel 16/17-08-52 09x12 1-2/2/2 5m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01296 Andromedanebel 16/17-08-52 09x12 1-2/2/2 15m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01297 Andromedanebel 16/17-08-52 09x12 1-2/2/2 15m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01298 Andromedanebel 16/17-08-52 09x12 1-2/2/2 3m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01299 Andromedanebel 22/23-08-52 09x12 2/3/3 15m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01300 Andromedanebel 22/23-08-52 09x12 2/3/3 10m 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01301 Andromedanebel 22/23-08-52 09x12 2/3/3 330s 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01302 Andromedanebel 22/23-08-52 09x12 2/3/3 270s 12 69 +Keil+Skalenplatte Y
SS01303 NGC 6720 13/14-09-52 09x12 2/2/2 OP 20m 225 24 163 X
SS01304 NGC 6720 13/14-09-52 09x12 2/2/2 OP 40m 225 24 163 X
SS01305 NGC 6720 13/14-09-52 09x12 2/2/2 OP 46m 225 24 163 verbreitert X
SS01306 NGC 7635 13/14-09-52 09x12 2/2/2 OP 40m 225 24 163 Nebel nicht zu finden X
SS01307 NGC 6720 15/16-09-52 cifi9 2/2/2 OP 60m 225 24 163 Y
SS01308 NGC 6826 15/16-09-52 cifi9 2/2/2 OP 30m 225 24 163 Y
SS01309 NGC 246 15/16-09-52 cifi9 1-2/2/1-2 OP 60m 225 24 163 Nebel nicht zu finden Y
SS01310 IC II 2003 15/16-09-52 cifi9 1-2/2/2 OP 40m 225 24 163 Nebel nicht zu finden Y
SS01311 NGC 6720 16/17-09-52 cifi9 3/2-3/2-3 OP 31m 225 24 163 Y
SS01312 NGC 6543 16/17-09-52 cifi9 2/2-3/2-3 OP 20m 225 23 163 Y
SS01313 NGC 246 16/17-09-52 09x12 2/2/2 OP 60m 225 23 163 X
SS01314 IC I 1640 + NGC 7635 16/17-09-52 cifi9 2-3/2/2 OP 60m 225 23 163 verbreitert Y
SS01315 NGC 6543 19/20-09-52 09x12 2/2-3/2 OP 30m 15 24 163 X
SS01316 NGC 6543 19/20-09-52 09x12 2/2-3/2 OP 40m 15 24 163 verbreitert X
SS01322 NGC 6720 11/12-11-52 09x12 2-3/3/3 OP 15m 21 23 46 163 X
SS01323 Coma 25/26-01-53 cifi9 3/3/ OP 3m 225 24 163 Y
SS01324 Coma 25/26-01-53 cifi9 2-3/2-3/ OP 15m 225 24 163 Y
SS01325 Coma 07/08-02-53 cifi9 3/2/ OP 5m 225 24 163 Y
SS01326 Coma 07/08-02-53 cifi9 2-3/2/ OP 4m 225 24 163 Leitstern z.T. weggelaufen Y
SS01327 Coma 07/08-02-53 cifi9 2/2/ OP 30m 225 24 163 Y
SS01331 η Uma 15/16-02-53 cifi9 2-3/2/ OP 2m 225 24 163 Y
SS01332 η Uma 15/16-02-53 cifi9 2-3/2/ OP 5m 225 24 163 Y
SS01333 Coma 15/16-02-53 cifi9 2/3/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01334 Coma 15/16-02-53 cifi9 2/3/2 OP 3m 225 24 163 Y
SS01335 Coma 15/16-02-53 cifi9 2/3/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01336 α CrB 15/16-02-53 cifi9 2/3/2 OP 5m 225 24 163 Y
SS01337 α CrB 15/16-02-53 cifi9 2/3/2 OP 5m 225 24 163 Y
SS01338 β Uma 15/16-02-53 cifi9 2/3/2 OP 5m 225 24 163 Y
SS01339 Coma 22/23-02-53 cifi9 3/3/ OP 15m 225 24 163 Y
SS01347 η Uma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 3m 225 24 163 Y
SS01348 η Uma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 6m 225 24 163 Y
SS01349 Coma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 15m 225 23 163 Y
SS01350 Coma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 25m 225 24 163 Y
SS01351 Coma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 25m 225 24 163 Y
SS01352 Coma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 15m 225 23 163 Y
SS01353 α CrB 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 3m 225 24 163 Y
SS01354 α CrB 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 7m 225 24 163 Y
SS01355 β Uma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 3m 225 24 163 Y
SS01356 β Uma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 6m 225 24 163 Y
SS01357 α Uma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 6m 225 24 163 Y
SS01358 α Uma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 3m 225 24 163 Y
SS01359 γ Uma 07/08-03-53 cifi9 1/2/2 OP 6m 225 24 163 Y
SS01360 Coma 09/10-03-53 cifi9 1/2-3/2-3 OP 11m 225 23 163 falsch eingestellt Y
SS01361 Coma 09/10-03-53 cifi9 1/2-3/2-3 OP 19m 225 23 163 falsch eingestellt Y
SS01362 Coma 09/10-03-53 cifi9 1/2-3/2-3 OP 15m 225 23 163 falsch eingestellt Y
SS01363 Coma 09/10-03-53 cifi9 1/2-3/2-3 OP 15m 225 23 163 falsch eingestellt Y
SS01364 Coma 09/10-03-53 cifi9 1/2/2 OP 15m 225 23 163 falsch eingestellt Y
SS01365 Coma 09/10-03-53 cifi9 1/2/2 OP 16m 225 24 163 falsch eingestellt Y
SS01366 β Uma 09/10-03-53 cifi9 1/2/2 OP 10m 225 24 163 Y
SS01367 β Uma 09/10-03-53 cifi9 1/2/2 OP 5m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01368 Coma 09/10-03-53 cifi9 1/2/2 OP 15m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01369 β Uma 09/10-03-53 cifi9 1/2/2 OP 3m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01370 α Uma 09/10-03-53 cifi9 1/2/2 OP 3m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01371 Coma 12/13-03-53 cifi9 3/2/2-3 OP 15m 225 24 163 Y
SS01372 Coma 12/13-03-53 cifi9 3/2/2-3 OP 15m 225 24 163 Y
SS01373 β Uma 12/13-03-53 cifi9 3/2/2-3 4 OP 3m 225 24 163 +3x3m, Blende 7, verbreitert Y
SS01374 FU Ori 13/14-03-53 09x12 2/2/2 34m 28 163 Y
SS01375a η Uma 13/14-03-53 cifi9 2/2-3/2-3 OP 3m 225 24 163 Y
SS01375b Coma 13/14-03-53 cifi9 2/2-3/2-3 OP 15m 225 24 163 Y
SS01376a η Uma 13/14-03-53 cifi9 2/2-3/2-3 OP 3m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01376b Coma 13/14-03-53 cifi9 2/2-3/2-3 OP 10m 225 23 163 Y
SS01377a η Uma 13/14-03-53 cifi9 2/2-3/2-3 OP 3m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01377b Coma 13/14-03-53 cifi9 2/2-3/2-3 OP 10m 225 23 163 Y
SS01378a η Uma 13/14-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 3m 225 24 163 Y
SS01378b Coma 13/14-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 30m 225 24 163 Y
SS01379a η Uma 13/14-03-53 cifi9 2/2/3 4 OP 5m 225 24 163 +5+2x3m, Blende 7 Y
SS01379b Coma 13/14-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 +5+3+3m Y
SS01380b Coma 13/14-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01381a β Uma 13/14-03-53 cifi9 1-2/2/2 4 OP 310s 225 24 163 +310s+2+2m, Blende 7 Y
SS01381b Coma 13/14-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01382a α CrB 13/14-03-53 cifi9 1-2/2/2 4 OP 5m 225 24 163 +5+3+3m, Blende 7 Y
SS01382b Coma 13/14-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 23 163 Y
SS01383a η Uma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 4 OP 6m 225 24 163 +6+2+2m, Blende 7 Y
SS01383b Coma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 20m 225 24 163 Y
SS01384 Coma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 20m 225 24 163 im LB als 1384b Y
SS01385a β Uma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 4 OP 6m 225 24 163 +6+2+2m, Blende 7 Y
SS01385b Coma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01386a ε Uma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 2 OP 6m 225 24 163 +2m, Blende 7 Y
SS01386b Coma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 12m 225 24 163 Y
SS01387 Coma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01388 Coma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 3 OP 10m 225 24 163 +2+2m, abgebrochen Y
SS01389a α Umi 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 4 OP 6m 225 24 163 +6+2m+150s, Blende 7 Y
SS01389b Coma 14/15-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01390 FU Ori 15/16-03-53 09x12 1-2/2-3/2-3 60m 28 14 56 Y
SS01391 FU Ori 15/16-03-53 09x12 1-2/2-3/2-3 15m 28 4 56 Y
SS01392a Coma 15/16-03-53 cifi9 1/2/2 OP 17m 225 24 163 Y
SS01392b Coma 15/16-03-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 15m 225 24 163 Y
SS01393a η Uma 15/16-03-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 4 OP 450s 225 24 163 +450+210+150s, Blende 7 Y
SS01393b Coma 15/16-03-53 cifi9 1/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01394a β Uma 15/16-03-53 cifi9 1/2/2 4 OP 450s 225 24 163 +450+210+150s, Blende 7 Y
SS01394b Coma 15/16-03-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 15m 225 24 163 Y
SS01395a γ Uma 15/16-03-53 cifi9 1/2/2 OP 5m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01395b Coma 15/16-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01396a α Umi 15/16-03-53 cifi9 1/2/2 4 OP 450s 225 24 163 +450+210+150s, Blende 7 Y
SS01396b Coma 15/16-03-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 21m 225 24 163 Y
SS01397a α CrB 15/16-03-53 cifi9 1/2/2 4 OP 5m 225 24 163 +5+2+2m, Blende 7 Y
SS01397b Coma 15/16-03-53 cifi9 1/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01398b Coma 15/16-03-53 cifi9 1/2/2 OP 26m 225 24 163 leicht verbreitert Y
SS01399 ε Uma 16/17-03-53 cifi9 3/3/2 3 OP 5m 225 24 163 +2+2m, Blende 7, 4. Bel.abgebrochen Y
SS01400a 16/17-03-53 cifi9 // 13 225 24 163 Fokusaufnahme zum Neigungstest
SS01400b 16/17-03-53 cifi9 // 9 225 24 163 zum Neigungstest
SS01401a ε Uma 17/18-03-53 cifi9 2-3/2/2 3 OP 450s 225 24 163 +150+150s, Blende 7 Y
SS01401b Coma 17/18-03-53 cifi9 2-3/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01402a α Umi 17/18-03-53 cifi9 2-3/2/2 4 OP 450s 225 24 163 +450+210+150s, Blende 7 Y
SS01402b Coma 17/18-03-53 cifi9 2-3/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01403a η Uma 17/18-03-53 cifi9 2/2/2 4 OP 5m 225 24 163 +4+2+2m Y
SS01403b Coma 17/18-03-53 cifi9 2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01404a γ Uma 17/18-03-53 cifi9 2/2/2 4 OP 3m 225 24 163 +450s+2x150s, Blende 7 Y
SS01404b Coma 17/18-03-53 cifi9 2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01405a Coma 17/18-03-53 cifi9 2/2/2 OP 40m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01406a α CrB 17/18-03-53 cifi9 2/2/2 4 OP 450s 225 24 163 +450+2x3m, Blende 7 Y
SS01406b Coma 17/18-03-53 cifi9 2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01407 α CrB 17/18-03-53 cifi9 2/2/2 4 OP 3m 225 24 163 +3x3m, 2xBlende 7 Y
SS01408 NGC 6720, Ringnebel 17/18-03-53 09x12 2/2/2 42m 225 24 163 +450+210+150s, 2xBlende 7
SS01409 FU Ori 18/19-03-53 09x12 2/2/2 30m 28 4 163 Y
SS01410a ε Uma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01410b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01411a ε Uma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01411b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 23 163 Y
SS01412a α Umi 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01412b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01413a η Uma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01413b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 23 163 Y
SS01414a α Umi 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01414b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 23 163 Y
SS01415 Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 7m 225 23 163 Y
SS01416 Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 195s 225 23 163 abgebrochen Y
SS01417a γ Uma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01417b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01418a γ Uma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01418b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 23 163 Y
SS01419a β Uma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01419b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 23 163 Y
SS01420a β Uma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01420b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01421a Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01421b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01422a α CrB 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 6m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01422b Coma 18/19-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 362s 225 23 163 Y
SS01423a α Umi 19/20-03-53 cifi9 1-2/3/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01423b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/3/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01424a Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01424b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 4 OP 4m 225 23 163 +3x4m Y
SS01425a ε Uma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01425b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01426a ε Uma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01426b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01427a η Uma 19/20-03-53 cifi9 1-2/3/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01427b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/3/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01428a η Uma 19/20-03-53 cifi9 1-2/3/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01428b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/3/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01429a β Uma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01429b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 470s 225 23 163 Y
SS01430a β Uma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01430b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01431a α CrB 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01431b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01432a α CrB 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01432b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01433a α Umi 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01433b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01434a α Umi 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01434b Coma 19/20-03-53 cifi9 1-2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01435a η Uma 20/21-03-53 cifi9 2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01435b Coma 20/21-03-53 cifi9 2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01436a η Uma 20/21-03-53 cifi9 2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01436b Coma 20/21-03-53 cifi9 2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01437a α Umi 20/21-03-53 cifi9 2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01437b Coma 20/21-03-53 cifi9 2/2/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01438a α Umi 20/21-03-53 cifi9 2/2/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01438b Coma 20/21-03-53 cifi9 2/3/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01439a ε Uma 20/21-03-53 cifi9 2-3/3/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01439b Coma 20/21-03-53 cifi9 2-3/3/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01440a ε Uma 20/21-03-53 cifi9 2-3/3/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01440b Coma 20/21-03-53 cifi9 2-3/3/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01441a β Uma 20/21-03-53 cifi9 2-3/3/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01441b Coma 20/21-03-53 cifi9 2-3/3/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01442a β Uma 20/21-03-53 cifi9 2-3/3/2 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01442b Coma 20/21-03-53 cifi9 2-3/3/2 OP 450s 225 23 163 Y
SS01443a Coma 07/08-04-53 cifi9 2-3/2/2 OP 3m 225 23 163 Y
SS01443b α Umi 07/08-04-53 cifi9 2/2/2 OP 3m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01444a Coma 07/08-04-53 cifi9 2-3/2/2 OP 3m 225 23 163 Y
SS01444b α Umi 07/08-04-53 cifi9 2-3/2/2 OP 3m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01445a Coma 07/08-04-53 cifi9 2/2/2 OP 3m 225 23 163 Y
SS01445b α Umi 07/08-04-53 cifi9 2/2/2 OP 3m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01446a Coma 07/08-04-53 cifi9 2/2/2 OP 3m 225 23 163 Y
SS01446b α Umi 07/08-04-53 cifi9 2/2/2 OP 3m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01457a Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/3/3 OP 450s 225 24 163 Y
SS01457b Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/3/3 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01458a Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/3/3 OP 450s 225 24 163 Y
SS01458b Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01459a Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 450s 225 24 163 Y
SS01459b Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01460 Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 30m 225 24 163 Y
SS01461 Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 14m 225 24 163 Blende 7 Y
SS01462 Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 30m 225 24 163 Y
SS01463 Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01464 Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 450s 225 24 163 Y
SS01465 Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01466 Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 450s 225 24 163 Y
SS01467 Coma 19/20-04-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 OP 450s 225 24 163 Blende 7 Y
SS01468 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01469 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 20m 225 24 163 Y
SS01470 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 20m 225 24 163 Y
SS01471 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01472 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01473 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01474 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 15m 225 24 163 Y
SS01475 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 10m 225 24 163 Y
SS01476 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 24 163 Y
SS01477 Coma 20/21-04-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 24 163 Y
SS01478 08/09-07-53 cifi9 3/3/3 7 225 17 163 Fokusaufnahme
SS01479 08/09-07-53 cifi9 3/3/3 7 225 47 163 Fokusaufnahme
SS01480 25/26-07-53 cifi9 4/2/4 8 1m 225 17 163 Fokusaufnahme, +7x1m
SS01481 25/26-07-53 09x12 4/2/4 8 30s 6 17 163 Fokusaufnahme, +7x30s
SS01482 27/28-07-53 cifi9 2-3/3/3 10 10s 225 17 163 Fokusaufnahme, +9x10s
SS01484 27/28-08-53 cifi9 2-3/2/3 9 20s 225 17 163 Fokusaufnahme, +8x20s
SS01485 27/28-08-53 cifi9 2-3/2/3 9 10s 225 6 163 Fokusaufnahme, +8x10s
SS01486 27/28-08-53 cifi9 2-3/2/3 9 15s 225 20 163 Fokusaufnahme, +8x15s
SS01487 27/28-08-53 cifi9 3/2/3 9 10s 145 14 163 Fokusaufnahme, +8x10s
SS01488 01/02-09-53 cifi9 3/2/3 9 15s 225 20 163 Fokusaufnahme, +8x15s, 28cm Blende
SS01489 01/02-09-53 cifi9 2/2-3/2 10 10s 145 14 163 Fokusaufnahme, +9x10s, 28cm Blende
SS01490 Perseus-Feld 01/02-09-53 cifi9 1-2/2-3/3 5m 225 2 191 28cm Blende X
SS01491 Perseus-Feld 01/02-09-53 cifi9 1-2/3/3 15m 225 2 191 28cm Blende X
SS01492 Perseus-Feld 01/02-09-53 cifi9 1-2/3/3 350s 225 6 191 28cm Blende X
SS01493 Perseus-Feld 01/02-09-53 cifi9 1-2/3/3 40m 225 20 191 28cm Blende X
SS01494 Perseus-Feld 01/02-09-53 cifi9 1-2/3/3 10m 145 14 191 28cm Blende X
SS01495 Perseus-Feld 01/02-09-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 4 5m 225 6 191 +5m+334+325s, 28cm Blende X
SS01498 Perseus-Feld 05/06-09-53 cifi9 2/2-3/2 2 9m 225 2 163 +3m X
SS01499 Perseus-Feld 05/06-09-53 cifi9 2/2-3/2 2 10m 225 2 163 +3m X
SS01500 Perseus-Feld 05/06-09-53 cifi9 2/2-3/2 2 10m 225 2 163 +3m X
SS01501 Perseus-Feld 05/06-09-53 cifi9 2/2-3/2 2 10m 225 2 163 +3m X
SS01502 Perseus-Feld 05/06-09-53 cifi9 2/2-3/2 2 10m 225 2 163 +3m X
SS01503 Perseus-Feld 05/06-09-53 cifi9 2/2-3/2 2 10m 225 2 163 +3m X
SS01504 Perseus-Feld 05/06-09-53 cifi9 2/3/3 2 10m 225 2 163 +3m X
SS01505 Perseus-Feld 05/06-09-53 cifi9 2/3/3 2 10m 225 2 163 +3m X
SS01506 Gegend um γCyg 06/07-09-53 cifi9 1-2/2/2 OP 10m 225 23 163 verbreitert Y
SS01507 Gegend um γCyg 06/07-09-53 cifi9 1-2/2/2 OP 10m 225 23 163 verbreitert Y
SS01508 Perseus-Feld 06/07-09-53 cifi9 1/2/2 4 6m 225 6 191 +3x6m, 28cm Blende X
SS01509 Perseus-Feld 06/07-09-53 cifi9 1/2/2 4 6m 225 6 191 +3x6m, 28cm Blende X
SS01510 Perseus-Feld 06/07-09-53 cifi9 1/2/2 5 6m 225 6 191 +4x6m, 28cm Blende X
SS01511 Perseus-Feld 06/07-09-53 cifi9 1/2/2 4 6m 225 6 191 +3x6m, 28cm Blende X
SS01512 γ Cyg 07/08-09-53 cifi9 1-2/2/2 OP 10m 225 163 Y
SS01514 γ Cyg 07/08-09-53 cifi9 1-2/2/2 2 OP 11m 225 163 +10m Y
SS01515 Gegend um γCyg 07/08-09-53 cifi9 1-2/2/2 OP 11m 225 15 163 verbreitert Y
SS01516 γ Cyg 07/08-09-53 cifi9 1-2/2/2 OP 10m 225 163 Y
SS01517 Perseus-Feld 07/08-09-53 cifi9 1-2/2-3/2 2 12m 225 2 163 +4m, 28cm Blende X
SS01518 Perseus-Feld 07/08-09-53 cifi9 1-2/2-3/2 2 12m 225 2 163 +4m, 28cm Blende X
SS01519 Perseus-Feld 07/08-09-53 cifi9 1-2/2-3/2 2 12m 225 2 163 +4m, 28cm Blende X
SS01520 Perseus-Feld 07/08-09-53 cifi9 1-2/2-3/2 2 12m 225 2 163 +4m, 28cm Blende X
SS01521 Perseus-Feld 07/08-09-53 cifi9 1-2/2-3/2 2 10m 225 2 163 +5m, 28cm Blende X
SS01522 Perseus-Feld 07/08-09-53 cifi9 1-2/2/2 2 11m 225 2 163 +4m, 28cm Blende X
SS01523 Perseus-Feld 07/08-09-53 cifi9 1-2/2-3/2 2 12m 225 2 163 +4m, 28cm Blende X
SS01524 Perseus-Feld 07/08-09-53 cifi9 1-2/2/2 2 12m 225 2 163 +2m, 28cm Blende X
SS01525 αAqu 08/09-09-53 09x12 2-3/2-3/2-3 12 OP 30s 353 23 163 +11x30s, Fokusaufnahme
SS01526 αAqu 08/09-09-53 09x12 2-3/2-3/2 12 OP 30s 353 23 14 163 +11x30s, Fokusaufnahme
SS01527 Gegend um γCyg 08/09-09-53 09x12 2-3/2-3/2-3 OP 33m 353 23 14 163
SS01528 Perseus-Feld 08/09-09-53 cifi9 2-3/2-3/2 2 15m 145 14 163 +5m, 28cm Blende X
SS01529 Perseus-Feld 08/09-09-53 cifi9 2-3/2-3/2 2 15m 145 14 163 +5m, 28cm Blende X
SS01530 Perseus-Feld 08/09-09-53 cifi9 3/2-3/2 2 16m 145 14 163 +6m, 28cm Blende X
SS01531 Perseus-Feld 08/09-09-53 cifi9 4-5/3/3 2 15m 145 14 163 +10m, 28cm Blende X
SS01532 Gegend um γCyg 10/11-09-53 09x12 1-2/3/2 OP 30m 353 23 14 163
SS01533 Hyaden 10/11-09-53 09x12 1-2/3/2 OP 30m 353 23 163 X
SS01534 Perseus-Feld 10/11-09-53 cifi9 1-2/3/3 2 15m 145 14 163 +5m, 28cm Blende X
SS01535 Perseus-Feld 10/11-09-53 cifi9 1-2/3/3 2 15m 145 14 163 +5m, 28cm Blende X
SS01536 Perseus-Feld 10/11-09-53 cifi9 2/3/3 2 15m 225 14 163 +330s, 28cm Blende X
SS01537 Perseus-Feld 13/14-09-53 cifi9 1/2/2 4 10m 225 20 3 +3x10m, 28cm Blende X
SS01538 Perseus-Feld 13/14-09-53 cifi9 1/2/2 4 10m 225 20 3 +3x10m, 28cm Blende X
SS01539 Perseus-Feld 13/14-09-53 cifi9 1/2/2 4 10m 225 20 3 +3x10m, 28cm Blende X
SS01541 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/2-3/2-3 2 12m 225 2 191 +4m, 28cm Blende, falscher Fokus X
SS01542 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/2-3/2-3 2 12m 225 2 191 +4m, 28cm Blende, falscher Fokus X
SS01543 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/3/2-3 2 12m 225 2 191 +4m, 28cm Blende, falscher Fokus X
SS01544 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/3/2-3 2 12m 225 2 191 +4m, 28cm Blende, falscher Fokus X
SS01545 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/3/2-3 2 12m 225 2 191 +4m, 28cm Blende, falscher Fokus X
SS01546 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/2-3/2-3 4 3m 225 20 191 +3x3m, 28cm Blende, falscher Fokus X
SS01547 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/2-3/2-3 4 3m 225 20 191 +3x3m, 28cm Blende, falscher Fokus X
SS01548 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/2-3/2-3 4 10m 225 20 191 +3x10m, 28cm Blende, falscher Fokus X
SS01549 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/2-3/2-3 4 10m 225 20 191 +3x10m, 28cm Blende X
SS01550 Perseus-Feld 14/15-09-53 cifi9 1/2-3/2-3 4 4m 225 20 191 +3x4m, 28cm Blende, verkuerzte Bel. wg. Dämmerung X
SS01551 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/3/3 2 12m 225 2 3 +4m, 28cm Blende X
SS01552 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/3/3 2 12m 225 2 3 +4m, 28cm Blende X
SS01553 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/3/3 2 12m 225 2 3 +4m, 28cm Blende X
SS01554 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/3/3 2 12m 225 2 3 +4m, 28cm Blende X
SS01555 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/3/3 4 2m 225 20 3 +3x2m, 28cm Blende X
SS01556 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/3/3 4 2m 225 20 3 +3x2m, 28cm Blende X
SS01557 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/3/3 4 10m 225 20 3 +3x10m, 28cm Blende X
SS01558 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 4 2m 225 20 3 +3x2m, 28cm Blende X
SS01559 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 1-2/2-3/2-3 4 2m 225 20 3 +3x2m, 28cm Blende X
SS01560 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 2/2/2 2 12m 225 2 3 +4m, 28cm Blende X
SS01561 Perseus-Feld 15/16-09-53 cifi9 2/2/2 2 9m 225 2 3 +3m, 28cm Blende X
SS01562 Perseus-Feld 16/17-09-53 cifi9 2-3/2/2 4 15m 145 2 191 +3x15m, 28cm Blende X
SS01563 Perseus-Feld 16/17-09-53 cifi9 3-4/2/3 4 15m 145 14 3 +3x15m, 28cm Blende X
SS01564 Perseus-Feld 18/19-09-53 cifi9 2/2/2 4 15m 145 14 3 +3x15m, 28cm Blende X
SS01565 Perseus-Feld 18/19-09-53 cifi9 2/2/2 4 15m 145 14 191 +3x15m, 28cm Blende X
SS01566 Perseus-Feld 18/19-09-53 cifi9 2-3/2/2-3 2 15m 145 14 191 +10m, 28cm Blende, vorzeitig abgebrochen X
SS01567 Perseus-Feld 18/19-09-53 cifi9 3-4/3/3 4 15m 145 14 3 +3x15m, 28cm Blende X
SS01568 αAqu 29/30-09-53 cifi9 10 20s 225 2 3 +9x20s, 26cm Blende
SS01569 αAqu 29/30-09-53 cifi9 10 15s 225 20 3 +9x15s, 26cm Blende
SS01570 αAqu 07/08-10-53 cifi9 8 20s 225 2 3 +7x20s, 26cm Blende
SS01571 αAqu 07/08-10-53 cifi9 7 15s 225 20 3 +6x15s, 26cm Blende
SS01572 αAqu 07/08-10-53 cifi9 7 15s 225 6 3 +6x15s, 26cm Blende
SS01573 αAqu 07/08-10-53 cifi9 7 15s 145 14 3 +6x15s, 26cm Blende
SS01574 Perseus-Feld 07/08-10-53 cifi9 2/3/2 4 2m 225 20 3 +3x2m, 26cm Blende X
SS01575 Perseus-Feld 07/08-10-53 cifi9 2/3/2 4 9m 225 2 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01576 Perseus-Feld 07/08-10-53 cifi9 2/3/2 9m 225 2 3 26cm Blende X
SS01577 Perseus-Feld 10/11-10-53 cifi9 3/3/3 4 25m 145 14 3 +25+8+8m, 26cm Blende X
SS01578 Perseus-Feld 10/11-10-53 cifi9 3/2/2 4 25m 145 14 3 +25+8+8m, 26cm Blende X
SS01579 Perseus-Feld 10/11-10-53 cifi9 2-3/2/2 4 25m 145 14 3 +25+8+8m, 26cm Blende X
SS01580 Perseus-Feld 11/12-10-53 cifi9 3/3/3 4 25m 145 14 3 +25+8+8m, 26cm Blende X
SS01581 Perseus-Feld 11/12-10-53 cifi9 2/2/2 4 25m 145 14 3 +25+8+8m, 26cm Blende X
SS01582 Perseus-Feld 11/12-10-53 cifi9 2/2/2 4 25m 145 14 3 +25+8+8m, 26cm Blende X
SS01583 Perseus-Feld 11/12-10-53 cifi9 1-2/2/2 4 25m 145 14 3 +25+8+8m, 26cm Blende X
SS01584 Perseus-Feld 11/12-10-53 cifi9 1-2/2/2 4 25m 145 14 3 +25+8+8m, 26cm Blende X
SS01585 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 3/1/2 4 9m 225 2 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01586 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 3/1/2 4 9m 225 2 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01587 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2-3/1/2 4 9m 225 2 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01588 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2-3/2/2 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01589 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2-3/2/2 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01590 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2-3/2/2 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01591 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2/1/1-2 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01592 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2/1/1-2 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01593 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2/2/2 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01594 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2/2/2 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01595 Perseus-Feld 12/13-10-53 cifi9 2/2/2 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01601 γ Cyg 26/27-10-53 cifi9 5/2-3/2 OP 12m 225 35 163 verbreitert Y
SS01602 γ Cyg 26/27-10-53 cifi9 5/2/2 OP 12m 225 35 163 verbreitert Y
SS01603 γ Cyg 27/28-10-53 cifi9 4/2/2 OP 10m 225 35 163 verbreitert Y
SS01604 γ Cyg 27/28-10-53 cifi9 4/2/2 OP 10m 225 35 163 verbreitert Y
SS01605 γ Cyg 27/28-10-53 cifi9 4/2/2 9 30s 145 35 163 Fokusaufnahme, +8x30s
SS01606 γ Cyg 01/02-11-53 cifi9 3/2/2 OP 5m 145 36 163 verbreitert Y
SS01607 γ Cyg 01/02-11-53 cifi9 4-5/2/2 OP 375s 145 36 163 verbreitert, abgebrochen Y
SS01608 γ Cyg 01/02-11-53 cifi9 3/2-3/2-3 OP 10m 145 36 163 verbreitert Y
SS01609 γ Cyg 01/02-11-53 cifi9 2-3/4/4 OP 10m 145 37 163 verbreitert Y
SS01610 γ Cyg 01/02-11-53 cifi9 3/4/4 OP 3m 145 37 163 Y
SS01611 γ Cyg 01/02-11-53 cifi9 3/4/4 OP 340s 145 38 163 verbreitert Y
SS01612 γ Cyg 01/02-11-53 cifi9 3/4/4 OP 3m 145 38 163 Y
SS01614 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1/2/2 9 OP 30s 225 35 163 Fokusaufnahme, +8x30s
SS01615 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1/2/2 9 OP 30s 145 35 163 Fokusaufnahme, +8x30s
SS01616 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1/2/2 9 OP 30s 225 35 163 Fokusaufnahme, +8x30s
SS01617 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1/2/2 9 OP 30s 145 35 163 Fokusaufnahme, +8x30s
SS01618 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1/2/2 OP 10m 225 35 163 verbreitert Y
SS01619 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1/2/2 OP 315s 225 35 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01620 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1/2/2 OP 10m 225 35 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01622 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1-2/2/2 OP 10m 145 35 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01623 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1-2/2/2 OP 345s 145 35 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01625 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 1-2/2/2 OP 5m 225 39 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01626 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 2/2/2 OP 10m 145 39 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01627 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 2/2/2 OP 5m 145 39 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01628 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 2/2/2 OP 10m 145 40 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01629 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 2/2/2 OP 5m 145 40 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01630 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 2-3/3/2 OP 10m 145 41 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01631 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 2-3/3/2 OP 5m 145 41 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01632 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 2-3/3/2 OP 10m 145 38 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01633 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 2-3/3/2 OP 5m 145 38 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01634 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 3-4/3/2 OP 10m 145 38 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01635 γ Cyg 10/11-11-53 cifi9 3/3/2 OP 5m 145 38 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01636 22:20.0 +59:00.0 10/11-11-53 cifi9 2/3/2 OP 10m 225 35 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01637 22:20.0 +59:00.0 10/11-11-53 cifi9 2/3/2 OP 330s 225 35 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01638 22:20.0 +59:00.0 10/11-11-53 cifi9 2/3/2 OP 10m 225 35 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01639 22:20.0 +59:00.0 10/11-11-53 cifi9 2-3/3/2 OP 10m 225 163 verbreitert, 21cm Blende Y
SS01640 22:20.0 +59:00.0 10/11-11-53 cifi9 2-3/3/2 8 20s 225 20 191 Fokusaufnahme, +7x20s, 26cm Blende
SS01641 06:00.0 +27:38.0 Probebelichtung 10/11-11-53 cifi9 2-3/3/2 2 6m 225 20 191 +2m, 26cm Blende X
SS01648 21:00.0 +27:36.0 Feld 71 + Feld 72 02/03-12-53 cifi9 2-3/2/3 2 6m 225 20 3 +2m, 21:18 +27:36, 26cm Blende, 12mm zu westlich X
SS01649 21:18.0 +27:36.0 Feld 72 + Feld 73 02/03-12-53 cifi9 2/2/3 2 6m 225 20 3 +2m, 21:36 +27:30, 26cm Blende, 13mm zu westlich X
SS01650 23:06.0 +27:33.0 Feld 78 + Feld 79 02/03-12-53 cifi9 1-2/2/2 2 6m 225 20 3 +2m, 23:24 +27:26, 26cm Blende X
SS01651 23:24.0 +27:26.0 Feld 78 + Feld 79 02/03-12-53 cifi9 1-2/2/2 2 6m 225 20 3 +2m, 23:42 +27:18, 26cm Blende X
SS01652 01:12.0 +27:21.0 Feld 5 + Feld 6 02/03-12-53 cifi9 1-2/2/2 2 6m 225 20 3 +2m, 01:30 +27:31, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01653 01:30.0 +27:31.0 Feld 6 + Feld 7 02/03-12-53 cifi9 1/2/2 2 6m 225 20 3 +2m, 01:48 +27:27, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01661 03:18.0 +27:36.0 Feld 12 + Feld 13 21/22-01-54 cifi9 1-2/2/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 03:36 +27:36, 26cm Blende X
SS01662 03:36.0 +27:36.0 Feld 13 + Feld 14 21/22-01-54 cifi9 1-2/2/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 03:54 +27:37, 26cm Blende X
SS01663 02:22.0 +27:30.0 Feld 9 + Feld 10 23/24-01-54 cifi9 1/2/2 4 6m 225 20 3 +6+2+2m, 02:42 +27:27, 26cm Blende X
SS01664 02:42.0 +27:27.0 Feld 10 + Feld 11 23/24-01-54 cifi9 1/2/2 4 6m 225 20 3 +6+2+2m, 03:00 +27:22, 26cm Blende X
SS01665 03:27.0 +27:22.0 Feld 11 + Feld 12 23/24-01-54 cifi9 2/2/2 3 6m 225 20 3 +6+2m, 03:18 +27:36, 26cm Blende X
SS01667 01:48.0 +27:27.0 Feld 7 + Feld 8 26/27-01-54 cifi9 1/3/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 02:06 +27:35, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01668 02:06.0 +27:35.0 Feld 8 + Feld 9 26/27-01-54 cifi9 1/3/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 02:06 +27:35, 26cm Blende X
SS01669 03:00.0 +27:22.0 Feld 11 + Feld 12 26/27-01-54 cifi9 1/3/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 03:18 +27:36, 26cm Blende X
SS01670 03:54.0 +27:37.0 Feld 14 + Feld 15 26/27-01-54 cifi9 1/3/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 04:12 +27:14, 26cm Blende X
SS01671 04:12.0 +27:14.0 Feld 15 + Feld 16 26/27-01-54 cifi9 1/3/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 04:32 +27:25, 26cm Blende X
SS01672 04:32.0 +27:25.0 Feld 16 + Feld 17 26/27-01-54 cifi9 2/3/3 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 04:46 +27:39, 26cm Blende X
SS01673 04:46.0 +27:39.0 Feld 17 + Feld 18 26/27-01-54 cifi9 2/3/3 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 05:07 +27:29, 26cm Blende X
SS01674 05:07.0 +27:29.0 Feld 18 + Feld 19 26/27-01-54 cifi9 2-3/3/3 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 05:25 +27:28, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01675 05:25.0 +27:28.0 Feld 19 + Feld 20 26/27-01-54 cifi9 2-3/3/3 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 05:42 +27:38, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01676 05:42.0 +27:38.0 Feld 20 + Feld 21 26/27-01-54 cifi9 2-3/3/3 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 06:00 +27:38, 26cm Blende X
SS01677 08:24.0 +27:43.0 Feld 29 + Feld 30 26/27-01-54 cifi9 3/3/3 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 08:41 +27:24, 26cm Blende X
SS01678 08:41.0 +27:24.0 Feld 30 + Feld 31 26/27-01-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 09:00 +27:25, 26cm Blende X
SS01679 09:00.0 +27:25.0 Feld 31 + Feld 32 26/27-01-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 191 +6+2+2m, 09:17 +27:24, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01680 03:00.0 +27:22.0 Feld 11 + Feld 12 27/28-01-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 163 +6+2+2m, 03:18 +27:36, 26cm Blende X
SS01681 03:18.0 +27:36.0 Feld 12 + Feld 13 27/28-01-54 cifi9 2/2/2 6m 225 20 163 +6+2+2m, 03:36 +27:36, 26cm Blende X
SS01682 03:36.0 +27:36.0 Feld 13 + Feld 14 27/28-01-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 163 +6+2+2m, 03:54 +27:37, 26cm Blende X
SS01684 03:54.0 +27:37.0 Feld 14 + Feld 15 28/29-01-54 cifi9 2/3/1 4 6m 225 20 3 +6+2+2m, 04:12 +27:14, 26cm Blende, 22mm zu westlich X
SS01685 06:00.0 +27:38.0 Feld 21 + Feld 22 28/29-01-54 cifi9 2/3/1 4 6m 225 20 3 +6+2+2m, 06:19 +27:34, 26cm Blende X
SS01686 06:19.0 +27:34.0 Feld 22 + Feld 23 28/29-01-54 cifi9 2/2/1 4 6m 225 20 3 +6+2+2m, 06:36 +27:50, 26cm Blende X
SS01687 06:36.0 +27:50.0 Feld 23 + Feld 24 28/29-01-54 cifi9 1-2/2/1 4 6m 225 20 3 +6+2+2m, 06:54 +27:34, 26cm Blende X
SS01688 06:54.0 +27:34.0 Feld 24 + Feld 25 28/29-01-54 cifi9 1-2/2/1 4 6m 225 20 3 +6+2+2m, 07:12 +27:34, 26cm Blende X
SS01689 07:12.0 +27:34.0 Feld 25 + Feld 26 28/29-01-54 cifi9 1-3/2/1 4 6m 225 20 3 +6+2+2m, 07:30 +27:32, 26cm Blende X
SS01690 Θ Tau 29/30-01-54 cifi9 2/2/1 7 6m 225 6 3 Fokusaufnahme, +6x20s, 26cm Blende
SS01691 Perseus-Feld 29/30-01-54 cifi9 2/2/1 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01692 Perseus-Feld 29/30-01-54 cifi9 2/2/1 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01693 Perseus-Feld 29/30-01-54 cifi9 3/2/1 4 9m 225 6 3 +9+3+3m, 26cm Blende X
SS01694 Perseus-Feld 29/30-01-54 cifi9 3/2/1 4 8m 225 6 3 +8m+2x150s, 26cm Blende X
SS01698 09:35.0 +27:31.0 Feld 33 + Feld 34 03/04-02-54 cifi9 2/2/1 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 09:53 +27:28, 26cm Blende X
SS01699 09:53.0 +27:28.0 Feld 34 + Feld 35 03/04-02-54 cifi9 2/2/1 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 10:12 +27:39, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01700 10:12.0 +27:28.0 Feld 35 + Feld 36 03/04-02-54 cifi9 1-2/3/1 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 10:31 +27:45, 26cm Blende X
SS01701 10:31.0 +27:45.0 Feld 36 + Feld 37 03/04-02-54 cifi9 2/3/1 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 10:47 +27:33, 26cm Blende X
SS01702 10:47.0 +27:33.0 Feld 37 + Feld 38 03/04-02-54 cifi9 2/3/1 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 11:05 +27:16, 26cm Blende X
SS01703 13:11.0 +27:35.0 Feld 45 + Feld 46 03/04-02-54 cifi9 1-2/3/1 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 13:29 +27:32, 26cm Blende X
SS01704 13:29.0 +27:32.0 Feld 46 + Feld 47 03/04-02-54 cifi9 1-2/2/1 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 13:49 +27:23, 26cm Blende X
SS01705 13:49.0 +27:23.0 Feld 47 + Feld 48 03/04-02-54 cifi9 1-2/2/1 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 14:06 +27:21, 26cm Blende X
SS01706 07:30.0 +27:32.0 Feld 26 + Feld 27 04/05-02-54 cifi9 1-2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 07:47 +27:29, 26cm Blende X
SS01707 07:47.0 +27:29.0 Feld 27 + Feld 28 04/05-02-54 cifi9 1-2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 08:06 +27:38, 26cm Blende X
SS01708 08:06.0 +27:38.0 Feld 28 + Feld 29 04/05-02-54 cifi9 1-2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 08:24 +27:43, 26cm Blende, Korrektionsplatte vereist X
SS01709 09:00.0 +27:25.0 Feld 31 + Feld 32 04/05-02-54 cifi9 1-2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 09:17 +27:24, 26cm Blende, 6mm zu westlich X
SS01710 09:17.0 +27:24.0 Feld 32 + Feld 33 04/05-02-54 cifi9 1-2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 09:35 +27:31, 26cm Blende X
SS01711 09:53.0 +27:28.0 Feld 34 + Feld 35 04/05-02-54 cifi9 1-2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 10:12 +27:39, 26cm Blende, Korrektionsplatte vereist X
SS01712 14:06.0 +27:21.0 Feld 48 + Feld 49 04/05-02-54 cifi9 1-2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 14:24 +27:28, 26cm Blende X
SS01713 14:06.0 +27:21.0 Feld 48 + Feld 49 04/05-02-54 cifi9 1-2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 14:24 +27:28, 26cm Blende X
SS01714 14:24.0 +27:28.0 Feld 49 + Feld 50 04/05-02-54 cifi9 1-2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 14:43 +27:17, 26cm Blende, Korrektionsplatte vereist X
SS01717 03:54.0 +27:37.0 Feld 14 + Feld 15 21/22-02-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 04:12 +27:14, 26cm Blende X
SS01718 05:07.0 +27:29.0 Feld 18 + Feld 19 21/22-02-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 05:25 +27:28, 26cm Blende X
SS01719 05:25.0 +27:28.0 Feld 19 + Feld 20 21/22-02-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 05:42 +27:38, 26cm Blende X
SS01720 09:00.0 +27:25.0 Feld 31 + Feld 32 21/22-02-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 09:17 +27:24, 26cm Blende X
SS01724 11:05.0 +27:16.0 Feld 38 + Feld 39 09/10-03-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 11:23 +27:27, 26cm Blende X
SS01725 11:23.0 +27:27.0 Feld 39 + Feld 40 09/10-03-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 11:43 +27:29, 26cm Blende X
SS01726 11:43.0 +27:29.0 Feld 40 + Feld 41 09/10-03-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 12:00 +27:22, 26cm Blende X
SS01727 12:00.0 +27:22.0 Feld 41 + Feld 42 09/10-03-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 12:18 +27:20, 26cm Blende X
SS01728 12:18.0 +27:20.0 Feld 42 09/10-03-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +2m, 26cm Blende, abgebrochen wegen Nebel X
SS01733 11:43.0 +27:29.0 Feld 40 + Feld 41 06/07-04-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 12:00 +27:22, 26cm Blende X
SS01734 12:18.0 +27:20.0 Feld 42 + Feld 43 06/07-04-54 cifi9 3/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 12:37 +27:42, 26cm Blende X
SS01737 12:37.0 +27:42.0 Feld 43 + Feld 44 23/24-04-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 12:53 +27:28, 26cm Blende X
SS01738 12:53.0 +27:28.0 Feld 44 + Feld 45 23/24-04-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 13:11 +27:35, 26cm Blende X
SS01739 14:43.0 +27:17.0 Feld 50 + Feld 51 23/24-04-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 15:01 +27:38, 26cm Blende X
SS01740 15:01.0 +27:38.0 Feld 51 + Feld 52 23/24-04-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 15:18 +27:49, 26cm Blende X
SS01741 15:18.0 +27:49.0 Feld 52 + Feld 53 23/24-04-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 15:36 +27:29, 26cm Blende X
SS01753 δ Lyr 25/26-08-54 cifi9 2/2/3 7 20s 225 20 3 +6x20s, 26cm Blende
SS01754 δ Lyr 25/26-08-54 cifi9 2/2/3 10 20s 225 20 3 +9x20s, 26cm Blende
SS01755 δ Lyr 25/26-08-54 cifi9 2/2/3 9 20s 225 20 3 +8x20s, 26cm Blende
SS01756 ε Cyg 25/26-08-54 cifi9 2/2/3 7 25s 225 20 3 +6x25s, 26cm Blende
SS01757 ε Cyg 25/26-08-54 cifi9 2/2/3 7 30s 225 20 3 +6x30s, 26cm Blende
SS01758 Feld 62 + Feld 63 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01759 Feld 63 + Feld 64 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01760 Feld 64 + Feld 65 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01761 Feld 65 + Feld 66 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01762 Feld 66 + Feld 67 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01763 Feld 67 + Feld 68 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01764 Feld 1 + Feld 2 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, Korrektionsplatte leicht beschlagen, schlechter X
SS01765 Feld 2 + Feld 3 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01766 Feld 4 + Feld 5 26/27-08-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, Korrektionsplatte leicht beschlagen, schlechter X
SS01767 Feld 5 + Feld 6 26/27-08-54 cifi9 2/2/3 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus X
SS01768 Feld 6 + Feld 7 26/27-08-54 cifi9 2/2/3 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende, schlechter Fokus, Morgendämmerung X
SS01769 Plejaden 26/27-08-54 cifi9 2/2/3 40s 225 20 3 Justierung, 26cm Blende, Spiegel-Neigung X
SS01770 20:07:45 +36:42.2 UBV-Aufnahme 28/29-10-54 cifi9 2-3/2-3/2-3 3 3m 145 2 56 +BG3+GG13 - 1m, +OG5 - 20s X
SS01771 20:07:45 +36:42.2 UBV-Aufnahme 28/29-10-54 cifi9 2-3/2-3/2-3 3 9m 145 2 56 +BG3+GG13 - 3m, +OG5 - 1m X
SS01771a 20:07:45 +36:42.2 UBV-Aufnahme 28/29-10-54 cifi9 2-3/2-3/2-3 3 3m 145 2 56 +BG3+GG13 - 1m, +OG5 - 20s X
SS01772 00:53:50 +60:28.6 UBV-Aufnahme 30/31-10-54 cifi9 2-3/2-3/2-3 3 3m 145 2 56 +BG3+GG13 - 1m, +OG5 - 20s X
SS01773 00:53:50 +60:28.6 UBV-Aufnahme 30/31-10-54 cifi9 2-3/2-3/2-3 3 9m 354 2 56 +BG3+GG13 - 3m, +OG5 - 1m X
SS01775 00:53:50 +60:28.6 UBV-Aufnahme 30/31-10-54 cifi9 2-3/2-3/2-3 3m 354 12 56 Abbruch wegen Wolken X
SS01776 20:07:45 +36:42.2 UBV-Aufnahme 31/01-10-54 cifi9 1/2/3 3 3m 354 12 56 +BG3+GG13 - 1m, +OG5 - 20s X
SS01777 20:07:45 +36:42.2 UBV-Aufnahme 31/01-10-54 cifi9 3 9m 354 12 56 +BG3+GG13 - 3m, +OG5 - 1m X
SS01778 20:07:45 +36:42.2 UBV-Aufnahme 31/01-10-54 cifi9 1/2/3 3 30m 354 12 56 +BG3+GG13 - 10m, +OG5 - 200s X
SS01780 00:53:50 +60:28.6 UBV-Aufnahme 31/01-10-54 cifi9 3/3/3 3 9m 354 2 56 +BG3+GG13 - 3m, +OG5 - 1m, Blau- und Rot-Bild nicht im Fokus X
SS01781 P Cygni 03/04-11-54 cifi9 3-4/3/2-3 OP 10m 225 35 2 56 Drehprisma, 1200 Â/mm Y
SS01782a UBV-Aufnahme 03/04-11-54 cifi9 3-4/3/2-3 6 3m 225 35 4 56 Fokusaufnahme, +5x3m
SS01782b UBV-Aufnahme 03/04-11-54 cifi9 3-4/3/2-3 6 3m 225 35 2 56 Fokusaufnahme, +5x3m
SS01782c UBV-Aufnahme 03/04-11-54 cifi9 3-4/3/2-3 6 3m 225 35 16 56 Fokusaufnahme, +5x3m
SS01783 00:53:50 +60:28.6 UBV-Aufnahme 04/05-11-54 cifi9 3/3-4/3 3 6m 354 2 56 +B - 1m, V - 2m X
SS01784 P Cygni, UBV-Aufnahme 18/19-11-54 cifi9 3 6m 145 2 56 +B - 1m, V - 80s X
SS01785 P Cygni, UBV-Aufnahme 19/20-11-54 cifi9 2/3/3 3 6m 145 2 56 +B - 1m, V - 80s X
SS01786 P Cygni, UBV-Aufnahme 19/20-11-54 cifi9 2/2-3/2-3 3 6m 145 2 56 +B - 1m, V - 80s X
SS01787 P Cygni, UBV-Aufnahme 19/20-11-54 cifi9 1-2/3/3 3 18m 145 2 56 +B - 3m, V - 4m X
SS01788 γ Cas, UBV-Aufnahme 19/20-11-54 cifi9 1-2/3/3 3 6m 145 2 56 +B - 1m, V - 80s X
SS01789 γ Cas, UBV-Aufnahme 19/20-11-54 cifi9 1-2/3/3 2 36m 145 2 56 +B - 6m, abgebrochen X
SS01790 γ Cas, UBV-Aufnahme 23/24-11-54 cifi9 4/5/5 3 36m 145 2 56 +B - 6m, V - 8m X
SS01791 γ Cas, UBV-Aufnahme 23/24-11-54 cifi9 4/5/5 3 36m 145 2 56 +B - 6m, V - 8m X
SS01793 κ Cas, UBV-Aufnahme 27/28-11-54 cifi9 1-3/2/2 3 54m 145 2 56 +B - 9m, V - 12m X
SS01795 κ Cas, UBV-Aufnahme 27/28-11-54 cifi9 3 6m 2 56 +B - 1m, V - 80s X
SS01796 Plejaden, UBV-Aufnahme 27/28-11-54 cifi9 3 6m 2 56 +B - 1m, V - 80s, durch Wolken X
SS01797 23:42.0 +27:18.0 Feld 80 + Feld 1 14/15-12-54 cifi9 3/3/3 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 23:59 +27:23, 26cm Blende X
SS01798 23:59.0 +27:23.0 Feld 1 + Feld 2 14/15-12-54 cifi9 3-4/3/3 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 00:18 +27:30, 26cm Blende X
SS01799 00:18.0 +27:30.0 Feld2 14/15-12-54 cifi9 3-4/3/3 2 6m 225 20 3 +2m, 26cm Blende X
SS01800 23:42.0 +27:18.0 Feld 80 + Feld 1 15/16-12-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 23:59 +27:23, 26cm Blende X
SS01801 23:59.0 +27:23.0 Feld 1 + Feld 2 15/16-12-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 00:18 +27:30, 26cm Blende X
SS01802 00:18.0 +27:30.0 Feld 2 + Feld 3 15/16-12-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 00:36 +27:26, 26cm Blende X
SS01803 00:36.0 +27:26.0 Feld 3 + Feld 4 15/16-12-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 00:54 +27:35, 26cm Blende X
SS01804 00:54.0 +27:35.0 Feld 4 + Feld 5 15/16-12-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 01:12 +27:21, 26cm Blende X
SS01805 01:12.0 +27:21.0 Feld 5 + Feld 6 15/16-12-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 01:30 +27:31, 26cm Blende X
SS01806 01:30.0 +27:31.0 Feld 6 + Feld 7 15/16-12-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 01:48 +27:27, 26cm Blende X
SS01807 01:48.0 +27:27.0 Feld 7 + Feld 8 15/16-12-54 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 02:06 +27:35, 26cm Blende X
SS01808 κ Cas 29/30-12-54 cifi9 3/2/2 20m 145 12 56 X
SS01809 α And 05/06-01-55 cifi9 3/3/3 3m 225 3 26cm Blende X
SS01810 α And 05/06-01-55 cifi9 3/3/3 18 30s 225 6 3 +17x30s, 26cm Blende X
SS01811 Haufen um α Per 11/12-01-55 cifi9 2/2/2 4 12m 225 6 3 +3x12m, 26cm Blende X
SS01812 Haufen um α Per 11/12-01-55 cifi9 2/2/2 4 3m 225 6 3 +3x3m, 26cm Blende X
SS01814 Haufen um α Per 21/22-01-55 cifi9 3/3/3 4 12m 225 6 3 +3x12m, 26cm Blende X
SS01815 Haufen um α Per 21/22-01-55 cifi9 2-3/3/3 4 12m 225 6 3 +3x12m, 26cm Blende X
SS01816 Haufen um α Per 21/22-01-55 cifi9 2/2/2 3 12m 225 6 3 +2x12m, 26cm Blende X
SS01817 Haufen um α Per 21/22-01-55 cifi9 2/2/2 4 9m 225 6 3 +3x9m, 26cm Blende X
SS01819 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/2-3/2-3 4 9m 225 6 3 +3x9m, 26cm Blende X
SS01820 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/3/3 4 3m 225 6 3 +3x3m, 26cm Blende X
SS01821 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/3/3 4 3m 225 6 3 +3x3m, 26cm Blende X
SS01822 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 4/3/3 4 9m 225 6 3 +3x9m, 26cm Blende X
SS01823 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/2-3/2-3 4 2m 225 6 3 +3x2m, 26cm Blende X
SS01824 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/2/2 4 9m 225 6 3 +3x9m, 26cm Blende X
SS01825 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/2/2 4 2m 225 6 3 +3x2m, 26cm Blende X
SS01826 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/2/2 4 3m 225 6 3 +3x3m, 26cm Blende X
SS01827 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/2/2 4 3m 225 6 3 +3x3m, 26cm Blende, Korrektionsplatte beschlagen X
SS01828 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/2/2 4 9m 225 6 3 +3x9m, 26cm Blende, Korrektionsplatte beschlagen X
SS01829 Haufen um α Per 23/24-01-55 cifi9 3/2/2 4 2m 225 6 3 +3x2m, 26cm Blende, Korrektionsplatte beschlagen X
SS01843 15:36.0 +27:29.0 Feld 53 + Feld 54 21/22-04-55 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 15:54 +27:11, 26cm Blende X
SS01844 15:54.0 +27:11.0 Feld 54 + Feld 55 21/22-04-55 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 16:11 +27:26, 26cm Blende X
SS01845 16:11.0 +27:26.0 Feld 55 + Feld 56 21/22-04-55 cifi9 2/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 16:29 +27:46, 26cm Blende X
SS01846 16:29.0 +27:46.0 Feld 55 + Feld 56 21/22-04-55 cifi9 2/2/2 2 6m 225 20 3 +2m, 26cm Blende, Abbruch wegen Wolken X
SS01849 15:54.0 +27:11.0 Feld 54 + Feld 55 12/13-08-55 cifi9 3/3/3 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 16:11 +27:26, 26cm Blende X
SS01850 16:29.0 +27:46.0 Feld 55 + Feld 56 12/13-08-55 cifi9 3/3/3 2 6m 225 20 3 +2m, 26cm Blende X
SS01851 16:48.0 +27:22.0 Feld 57 + Feld 58 12/13-08-55 cifi9 2-3/3/3 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 26cm Blende X
SS01852 17:07.0 +27:29.0 Feld 58 + Feld 59 16/17-08-55 cifi9 3-4/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 17:24 +27:21, 26cm Blende X
SS01853 17:24.0 +27:21.0 Feld 59 + Feld 60 16/17-08-55 cifi9 3-4/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 17:42 +27:35, 26cm Blende X
SS01854 17:42.0 +27:35.0 Feld 60 + Feld 61 16/17-08-55 cifi9 3-4/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 18:00 +27:38, 26cm Blende X
SS01855 18:00.0 +27:38.0 Feld 61 + Feld 62 16/17-08-55 cifi9 3-4/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 18:19 +27:39, 26cm Blende X
SS01856 19:48.0 +27:34.0 Feld 67 + Feld 68 16/17-08-55 cifi9 3-4/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 20:06 +27:40, 26cm Blende X
SS01857 20:06.0 +27:40.0 Feld 68 + Feld 69 16/17-08-55 cifi9 3-4/2/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 20:24 +27:31, 26cm Blende X
SS01858 20:24.0 +27:31.0 Feld 69 + Feld 70 16/17-08-55 cifi9 3-4/3/3 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 20:42 +27:37, 26cm Blende X
SS01859 20:42.0 +27:37.0 Feld 70 + Feld 71 16/17-08-55 cifi9 3-4/3/3 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 21:00 +27:36, 26cm Blende X
SS01860 18:19.0 +27:39.0 Feld 62 + Feld 63 21/22-08-55 cifi9 2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 18:36 +27:29, 26cm Blende X
SS01861 18:36.0 +27:29.0 Feld 63 + Feld 64 21/22-08-55 cifi9 2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 18:54 +27:23, 26cm Blende X
SS01862 18:54.0 +27:23.0 Feld 64 + Feld 65 21/22-08-55 cifi9 2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 19:12 +27:39, 26cm Blende X
SS01863 19:12.0 +27:39.0 Feld 65 + Feld 66 21/22-08-55 cifi9 2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 19:30 +27:28, 26cm Blende X
SS01864 19:30.0 +27:28.0 Feld 66 + Feld 67 21/22-08-55 cifi9 2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 19:48 +27:34, 26cm Blende X
SS01865 21:00.0 +27:36.0 Feld 71 + Feld 72 21/22-08-55 cifi9 2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 21:18 +27:36, 26cm Blende X
SS01866 21:18.0 +27:36.0 Feld 72 + Feld 73 21/22-08-55 cifi9 2/3/2 4 6m 225 20 3 +6m+2+2m, 21:36 +27:30, 26cm Blende X
SS01950 19:55.0 +22:27.0 NGC 6853 Dumb-Bell 24/25-10-57 cifi9 2 120m 21 57 63 X
SS01951 05:40.0 +27:05.0 Fadennebel in Aurigae 24/25-10-57 cifi9 2 60m 21 57 63 X
SS01952 NGC 6853 Dumb-Bell 25/26-10-57 cifi9 2 30m 35 63 Filter λ > 5050 X
SS01953 NGC 6853 Dumb-Bell 25/26-10-57 cifi9 2 60m 35 63 Filter λ > 5050 X
SS01954 NGC 6853 Dumb-Bell 25/26-10-57 cifi9 2 30m 35 63 Filter λ > 5050 X
SS01955 NGC 6853 Dumb-Bell 26/27-10-57 cifi9 2 160m 40 57 63 Filter λ > 5050 X
SS01960 Filamentnebel 17/18-02-58 cifi9 2 50m 21 57 63 Filter λ > 5050 X
SS01970 γ Cygnifeld 17/18-02-58 09x12 2/2/ 90m 63 Y,X
SS02000 03/04-05-68 cifi9 10 20s 16 3 +9x20s, Fokusaufnahme X
SS02001 14/15-05-68 cifi9 7 20s 16 3 +6x20s, Fokusaufnahme X
SS02002 14/15-05-68 cifi9 7 20s 16 3 +6x20s, Fokusaufnahme X
SS02004 NGC 7000 18/19-05-68 cifi9 20m 16 3 X
SS02005 NGC 7000 21/22-05-68 cifi9 60m 16 3 X
SS02007 19:04.0 +13:49.0 ζ Aql 15/16-07-68 cifi9 9 20s 16 3 +8x20s, Fokusaufnahme X
SS02008 18:53.0 +36:51.0 δ Lyr 17/18-07-68 cifi9 7 20s 16 3 +6x20s, Fokusaufnahme, abgeblendet auf 30cm X
SS02009 18:53.0 +36:51.0 δ Lyr 17/18-07-68 cifi9 7 20s 16 3 +6x20s, Fokusaufnahme, abgeblendet auf 30cm X

zurück